GovChannel Roadshow 2017 จังหวัดชลบุรี


14 July 2560
32

การสัมมนา GovChannel Roadshow 2017: Digital Local Government

 “ขับเคลื่อนราชการทันสมัย บริการประชาชนรวดเร็ว ทันใจ”

ครั้งที่ ๕ จ.ชลบุรี

วันที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.

ณ ห้อง แปซิฟิก ๑-๓ เดอะไทด์ รีสอร์ท บางแสน จังหวัดชลบุรี

———————————————–

*ผู้สนใจเข้าร่วมงาน สามารถลงทะเบียนได้ที่หน้างาน*
หมายเหตุ: คูปองรับประทานอาหารกลางวัน สงวนสิทธิ์แจกเฉพาะผู้ลงทะเบียนร่วมงานผ่านเว็บไซต์เท่านั้น

คลิก ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา

หลักการและเหตุผล

    ด้วยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.) หรือ EGA ได้เร่งรัดพัฒนาบริการเพื่อสนับสนุนกรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของรัฐบาล รวมถึง คำสั่ง มติ และข้อสั่งการคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง มุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพชีวิต และการเข้าถึงบริการสาธารณะของประชาชนทุกคน ทุกกลุ่ม ทุกท้องถิ่น อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม โดยได้พัฒนา “ศูนย์กลางบริการภาครัฐสำหรับประชาชน หรือ GovChannel” ขึ้น เพื่อเป็นศูนย์กลางในการเข้าถึงข้อมูลและบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐของหน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ ได้จากจุดเดียว และมีการเปิดตัวบริการดังกล่าวไปเมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ซึ่งต่อมา สรอ. ได้เปิดตัวบริการใหม่ภายใต้ GovChannel อย่างต่อเนื่อง โดย พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้เล็งเห็นความสำคัญ เนื่องด้วยเป็นงานที่มาจากนโยบายท่านโดยตรง จึงกรุณาให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานด้วยตนเองมาโดยตลอด นั้น

    ในการนี้ เพื่อให้การพัฒนาบริการ GovChannel คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด และเป็นการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาบริการ GovChannel ไปยังส่วนราชการ ประชาชนในท้องถิ่น และสื่อมวลชนในส่วนภูมิภาคอย่างทั่วถึง รวมทั้งเป็นโอกาสในการรับฟังความคิดเห็นจากส่วนราชการและประชาชนเกี่ยวกับการพัฒนา Local Government Services ที่จำเป็นหรือเหมาะสมกับประชาชนในแต่ละพื้นที่ ตลอดจนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรท้องถิ่น เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัลในระดับภูมิภาคสู่การเป็น Digital Thailand สรอ. จึงได้ดำเนินการจัดงานสัมมนา “GovChannel Roadshow 2017 : Digital Local Government ขับเคลื่อนราชการทันสมัย บริการประชาชนรวดเร็ว ทันใจ” ซึ่งเป็นงานสัมมนาและ Roadshow บริการเพื่อภาครัฐในระดับภูมิภาค ซึ่งได้จัดงานนี้มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี ๒๕๕๗ โดยในปี ๒๕๖๐ นี้ได้กำหนดจัดทั้งสิ้น ๗ ครั้ง ๗ จังหวัด ในทุกภูมิภาคทั่วประเทศเพื่อให้ภาครัฐ ภาคประชาชน และสื่อมวลชนได้รู้จักบริการ GovChannel และตู้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐ (Government Smart Kiosk) ของ สรอ. รวมถึงเพื่อสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ที่จะสร้างประโยชน์กับงานบริการประชาชนอย่างแท้จริง

วัตถุประสงค์

 • เพื่อสร้างการรับรู้และเข้าใจในบทบาทภารกิจ รวมถึงความสำคัญของ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ สรอ.
 • เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และให้ความรู้เกี่ยวกับบริการต่างๆ ของสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ สรอ.
 • เพื่อรับทราบความต้องการในการใช้บริการต่างๆ จากหน่วยงานภาครัฐในต่างจังหวัด
 • เพื่อรับทราบมุมมองหรือแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากกลุ่มหน่วยงานภาครัฐที่ใช้บริการจริงจากสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ สรอ.
 • รายละเอียดกิจกรรม

       กิจกรรมสื่อสารประชาสัมพันธ์ “ศูนย์กลางบริการภาครัฐสำหรับประชาชน” หรือ www.govchannel.go.th ซึ่งเป็นศูนย์กลางในการเข้าถึงข้อมูลและบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐของหน่วยงานต่างๆ ได้จากจุดเดียว โดยเป็นบริการที่ดำเนินการภายใต้แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย ซึ่งได้มีการเปิดตัวบริการไปแล้วเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2558 ที่ทำเนียบรัฐบาลโดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ในงานดังกล่าว นายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้มีการสื่อสารประชาสัมพันธ์บริการดังกล่าวไปถึงประชาชนในส่วนภูมิภาคให้ทราบอย่างทั่วถึง

  ๑. ประชุมหารือเรื่องความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล สำหรับบุคลากรภาครัฐในส่วนภูมิภาคหรือท้องถิ่น ระหว่าง สรอ. (โดยสถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล (Thailand Digital Government Academy : TGDA) และสถาบันการศึกษาในจังหวัดนั้นๆ

  ๒. เปิดตัวตู้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐ (Government Smart Kiosk) ซึ่งเป็นช่องทางการให้ประชาชนแบบ self-service ด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียว ซึ่งตัวอย่างบริการของภาครัฐที่ประชาชนสามารถใช้บริการด้วยตนเองผ่าน Government Smart Kiosk ได้แล้ว ได้แก่ การตรวจสอบข้อมูลบุคคลในทะเบียนบ้านจากฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร ข้อมูลสิทธิการรักษาพยาบาล ข้อมูลเครดิตบุโรแบบสรุป  ข้อมูลเงินสะสมที่ประชาชนส่งเข้าระบบประกันสังคม ข้อมูลการนัดหมายกับโรงพยาบาลรามาธิบดี ข้อมูลผลตรวจสุขภาพของตนเองที่ใช้บริการโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณะสุข เป็นต้น

  ๓.การแสดงเทคโนโลยีและบริการ Digital Service ที่ใช้บริการได้แล้วในวันนี้สำหรับประชาชนในท้องถิ่น โดยสรอ. และหน่วยงานภาครัฐที่เป็นเครือข่ายพันธมิตร อาทิ จุดทดลองใช้บริการ GIN Conference, บริการคลาวด์ภาครัฐ  (Government Cloud Service), ศูนย์กลางบริการภาครัฐสำหรับประชาชน (GovChannel) ด้วยการนำเสนอตู้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐ (Government Smart Kiosk) เชื่อมโยงข้อมูลภาครัฐด้วยการยืนยันตัวตนในการเข้าถึงบริการด้วยบัตรประจำตัวประชาชนแบบเอนกประสงค์ (Smart Card) และกล่องอัจฉริยะ (Government Smart Box) และศูนย์กลางแอปพลิเคชันภาครัฐ (Government Application Center: GAC)

  กลุ่มเป้าหมาย

  ประมาณ ๒๕๐ ท่าน / ครั้ง ประกอบด้วย

  ๑ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานภาครัฐภายในจังหวัดที่จัดกิจกรรมและจังหวัดใกล้เคียง

  ๒ อาจารย์ เจ้าหน้าที่จากสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา ภายในจังหวัดที่จัดกิจกรรมและจังหวัดใกล้เคียง

  ๓ นักวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือฝ่ายปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศภายในจังหวัดที่จัดกิจกรรมและจังหวัดใกล้เคียง

  ๔ ประชาชน และ สื่อมวลชนสาขาต่างๆ ภายในจังหวัดที่จัดกิจกรรมและจังหวัดใกล้เคียง 

  เอกสารแนบ

  1
  2
  3
  4