งานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารความเสี่ยง : ปัจจัยความสำเร็จในการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย


16 March 2560
45

งานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง การบริหารความเสี่ยง : ปัจจัยความสำเร็จในการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย 

ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. 
ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น ๕ โรงแรม เอส ๓๑ สุขุมวิท กรุงเทพฯ

******************************

. หลักการและเหตุผล

ด้วยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.) หรือ EGA ตระหนักถึงความสำคัญของกรอบยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมที่กำหนดเป้าหมายให้ประเทศไทยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลที่ทันสมัย รองรับการพัฒนาประเทศสู่การเปลี่ยนผ่านเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม จึงได้ดำเนินการศึกษาและจัดทำ “แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย” ขึ้น เพื่อกำหนดทิศทางในการยกระดับขีดความสามารถเชิงดิจิทัลของภาครัฐไทยให้เป็นเอกภาพและเป็นรูปธรรม  อันสอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) ในยุทธศาสตร์ที่ ๖ การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ รวมถึงรองรับการดำเนินการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ในยุทธศาสตร์ที่ ๕ การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน และยุทธศาสตร์ที่ ๖ การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย ทั้งนี้ เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องสามารถดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทยได้ตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่กำหนดไว้ การบริหารความเสี่ยงถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่เป็นเรื่องสำคัญที่จะช่วยลดปัญหา อุปสรรค หรือสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่องาน จึงเห็นสมควรกำหนดจัดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “การบริหารความเสี่ยง : ปัจจัยความสำเร็จในการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย” เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล และหาแนวทางการป้องกันความเสี่ยง

. วัตถุประสงค์

เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐแลกเปลี่ยนข้อมูล และหาแนวทางการป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย

. รายละเอียดกิจกรรม

๑. การบรรยาย เรื่อง การบริหารความเสี่ยง : ปัจจัยความสำเร็จในการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย      โดย ดร.ศักดิ์ เสกขุนทด ผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.)

๒. การบรรยาย เรื่อง การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โอกาสและความเสี่ยงในการบรรลุเป้าหมาย โดย ผู้ทรงคุณวุฒิ ดร.มนู อรดีดลเชษฐ์

๓. การบรรยาย เรื่อง แนวโน้มของความเสี่ยงระดับสากลในการพัฒนาโครงการด้านดิจิทัลของประเทศและภาครัฐ โดย ผู้ทรงคุณวุฒิ คุณไชยเจริญ อติแพทย์

๔. การสัมมนาเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ การบริหารความเสี่ยง : ปัจจัยความสำเร็จในการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล และหาแนวทางการป้องกันความเสี่ยง

๔. ระยะเวลาและสถานที่จัดกิจกรรม

วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น ๕ โรงแรม เอส ๓๑ สุขุมวิท กรุงเทพฯ

๕. กลุ่มเป้าหมาย

ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ รวมประมาณ ๖๐ ท่าน

เอกสารแนบ

1