การประชุมระดมความคิดเห็นกลุ่มย่อย ต่อ (ร่าง) ยุทธศาสตร์การพัฒนาศูนย์ข้อมูลภาครัฐ (Government Data Center Modernization) และ (ร่าง) มาตรฐานบริการศูนย์ข้อมูลภาครัฐ


20 February 2560
45

การประชุมระดมความคิดเห็นกลุ่มย่อย

ต่อ (ร่าง) ยุทธศาสตร์การพัฒนาศูนย์ข้อมูลภาครัฐ (Government Data Center Modernization)

และ (ร่าง) มาตรฐานบริการศูนย์ข้อมูลภาครัฐ

วันจันทร์ที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๘:๓๐ – ๑๖:๓๐ น.

ณ ห้อง กมลพร โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพ

หลักการและเหตุผล

จากแผนการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของภาคประชาชนและภาคธุรกิจ และเป็นการกำหนดทิศทางในการยกระดับขีดความสามารถเชิงดิจิทัลของภาครัฐไทยให้เป็นเอกภาพและเป็นรูปธรรม

ปัจจุบัน สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.) ได้ดำเนินโครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูลภาครัฐ (Government Data Center Modernization) ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานกลางด้าน ICT สำหรับบริการภาครัฐให้ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ อันจะเป็นผลให้หน่วยงานภาครัฐมีโครงสร้างพื้นฐานที่สนับสนุนการยกระดับการให้บริการแก่ประชาชนเพื่อรองรับรัฐบาลดิจิทัลอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว สรอ. จึงได้กำหนดจัดการประชุมระดมความคิดเห็นกลุ่มย่อย ต่อ (ร่าง) ยุทธศาสตร์การพัฒนาศูนย์ข้อมูลภาครัฐ (Government Data Center Modernization) และ (ร่าง) มาตรฐานบริการศูนย์ข้อมูลภาครัฐ

วัตถุประสงค์

  • เพื่อระดมความคิดเห็น (ร่าง) ยุทธศาสตร์การพัฒนาศูนย์ข้อมูลภาครัฐ (Government Data Center Modernization)
  • เพื่อระดมความคิดเห็น (ร่าง) มาตรฐานบริการศูนย์ข้อมูลภาครัฐ

ระยะเวลาและสถานที่จัดกิจกรรม

วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๘:๓๐ – ๑๖:๓๐ น. ณ ห้อง กมลพร โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพ

กลุ่มเป้าหมาย

ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง หรือผู้บริหารการเงินระดับสูง ของหน่วยงานภาครัฐ และผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตภาคเอกชน รวมประมาณ ๖๐ ท่าน

หมายเหตุ

  • ผู้แทนหน่วยงานสามารถลงทะเบียนได้ไม่เกิน ๑ ท่านต่อหน่วยงาน
  • สงวนสิทธิ์สำหรับผู้ได้รับหนังสือเชิญเท่านั้น โดยท่านสามารถส่งแบบตอบรับได้ทั้งทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ gdcm_contact@ega.or.th หรือส่งโทรสารไปที่หมายเลข ๐-๒๖๓๗-๗๔๑๕ ภายในวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๐

หากประสงค์จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ คุณปรีดา ชัยนาจิตร บริษัท ฟรอส์ท แอนด์ ซัลลิวัน (ไทยแลนด์) จำกัด หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๒๖๓๗-๗๔๑๔ ต่อ ๐ หรือทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ gdcm_contact@ega.or.th

เอกสารแนบ

1
2
3

Slide Presentation ส่วนที่ 2

3 ครั้ง
4

Slide Presentation ส่วนที่ 1

3 ครั้ง
5

กำหนดการประชุม

0 ครั้ง
6
7

แผนที่โรงเเรม

0 ครั้ง
8
9