การประชุมระดมความคิดเห็นกลุ่มย่อย ต่อ (ร่าง) ยุทธศาสตร์การพัฒนาศูนย์ข้อมูลภาครัฐ (Government Data Center Modernization) และ (ร่าง) มาตรฐานบริการศูนย์ข้อมูลภาครัฐ


20 กุมภาพันธ์ 2560
6

การประชุมระดมความคิดเห็นกลุ่มย่อย

ต่อ (ร่าง) ยุทธศาสตร์การพัฒนาศูนย์ข้อมูลภาครัฐ (Government Data Center Modernization)

และ (ร่าง) มาตรฐานบริการศูนย์ข้อมูลภาครัฐ

วันจันทร์ที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๘:๓๐ – ๑๖:๓๐ น.

ณ ห้อง กมลพร โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพ

หลักการและเหตุผล

            จากแผนการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของภาคประชาชนและภาคธุรกิจ และเป็นการกำหนดทิศทางในการยกระดับขีดความสามารถเชิงดิจิทัลของภาครัฐไทยให้เป็นเอกภาพและเป็นรูปธรรม

            ปัจจุบัน สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.) ได้ดำเนินโครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูลภาครัฐ (Government Data Center Modernization) ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานกลางด้าน ICT สำหรับบริการภาครัฐให้ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ อันจะเป็นผลให้หน่วยงานภาครัฐมีโครงสร้างพื้นฐานที่สนับสนุนการยกระดับการให้บริการแก่ประชาชนเพื่อรองรับรัฐบาลดิจิทัลอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว สรอ. จึงได้กำหนดจัดการประชุมระดมความคิดเห็นกลุ่มย่อย ต่อ (ร่าง) ยุทธศาสตร์การพัฒนาศูนย์ข้อมูลภาครัฐ (Government Data Center Modernization) และ (ร่าง) มาตรฐานบริการศูนย์ข้อมูลภาครัฐ

วัตถุประสงค์

 • เพื่อระดมความคิดเห็น (ร่าง) ยุทธศาสตร์การพัฒนาศูนย์ข้อมูลภาครัฐ (Government Data Center Modernization)
 • เพื่อระดมความคิดเห็น (ร่าง) มาตรฐานบริการศูนย์ข้อมูลภาครัฐ
 • ระยะเวลาและสถานที่จัดกิจกรรม

              วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๘:๓๐ – ๑๖:๓๐ น. ณ ห้อง กมลพร โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพ

  กลุ่มเป้าหมาย

              ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง หรือผู้บริหารการเงินระดับสูง ของหน่วยงานภาครัฐ และผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตภาคเอกชน รวมประมาณ ๖๐ ท่าน

  หมายเหตุ

 • ผู้แทนหน่วยงานสามารถลงทะเบียนได้ไม่เกิน ๑ ท่านต่อหน่วยงาน
 • สงวนสิทธิ์สำหรับผู้ได้รับหนังสือเชิญเท่านั้น โดยท่านสามารถส่งแบบตอบรับได้ทั้งทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ gdcm_contact@ega.or.th หรือส่งโทรสารไปที่หมายเลข ๐-๒๖๓๗-๗๔๑๕ ภายในวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๐
 • หากประสงค์จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ คุณปรีดา ชัยนาจิตร บริษัท ฟรอส์ท แอนด์ ซัลลิวัน (ไทยแลนด์) จำกัด หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๒๖๓๗-๗๔๑๔ ต่อ ๐ หรือทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ gdcm_contact@ega.or.th

  เอกสารแนบ

  1
  2
  3

  Slide Presentation ส่วนที่ 2

  0 ครั้ง
  4

  Slide Presentation ส่วนที่ 1

  0 ครั้ง
  5

  กำหนดการประชุม

  0 ครั้ง
  6
  7

  แผนที่โรงเเรม

  0 ครั้ง
  8
  9