งานสัมมนา “การพลิกโฉมงานบริการภาครัฐเพื่อการประกอบธุรกิจในยุค 4.0"


30 January 2560
49

งานสัมมนา  “การพลิกโฉมงานบริการภาครัฐเพื่อการประกอบธุรกิจในยุค 4.0″

วันจันทร์ที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

เวลา ๘.๓๐ – ๑๓.๐๐ น.

ณ ห้อง แมจิก 3 ชั้น 2 โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น 

———————————————–

ขอสงวนสิทธิ์รับพิจารณาเฉพาะหน่วยงานที่ได้รับหนังสือเชิญให้เข้าร่วมงานสัมมนาในโครงการนี้เท่านั้น
และขออภัยสำหรับความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

๑. หลักการและเหตุผล

การลงทุนเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของไทย แต่ทว่าอันดับความยาก – ง่าย ในการประกอบธุรกิจ  (Ease of Doing Business) ในประเทศไทยกลับลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยนับจากปี พ.ศ. 2552 – 2559 อันดับความยาก – ง่ายในการประกอบธุรกิจ (Ease of Doing Business) ในประเทศไทยลดลงถึง 36 อันดับ ในขณะที่ประเทศคู่แข่งของไทยเร่งพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยปัญหาหลัก คือ ขั้นตอนการติดต่อราชการที่ยุ่งยากและซับซ้อนสำหรับผู้ประกอบการทั้งในแง่จำนวนของหน่วยงานที่ต้องติดต่อ จำนวนเอกสารประกอบการยื่นคำขอ และความสามารถในการติดตามสถานะการพิจารณา ซึ่งส่งผลให้ประเทศสูญเสียความสามารถในการแข่งขัน เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว ภาครัฐจึงได้ริเริ่มจัดทำระบบศูนย์กลางบริการภาครัฐเพื่อภาคธุรกิจ (Doing Business Portal) ที่มีวิสัยทัศน์ให้สามารถติดต่อราชการได้แบบเบ็ดเสร็จครบวงจร ณ จุดเดียว และส่งข้อมูลและเอกสารประกอบเพียงชุดเดียว

๒. วัตถุประสงค์

  • เพื่อนำเสนอบริบทที่เปลี่ยนไป และความเร่งด่วนในการพลิกโฉมงานบริการภาครัฐเพื่อให้ง่ายต่อการประกอบธุรกิจ 
  • เพื่อนำเสนอความสำเร็จของประเทศผู้นำด้านความง่ายในการประกอบธุรกิจ และบทเรียนสำหรับประเทศไทย
  • เพื่อนำเสนอวิสัยทัศน์ในการพลิกโฉมงานบริการภาครัฐเพื่อการประกอบธุรกิจในยุค 4.0 และต้นแบบระบบ Doing Business Portal ที่ได้พัฒนาขึ้น รวมถึงแผนการยกระดับขีดความสามารถของระบบในอนาคต
  • เพื่อระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่การเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืน พร้อมทั้งระบุอุปสรรค ความท้าทาย และ ปัจจัยสู่ความสำเร็จ 

๓. กลุ่มเป้าหมาย

     ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดนโยบายหรือขับเคลื่อนผลักดันการยกระดับงานบริการด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๔. จำนวนผู้เข้าร่วมสัมมนา

     จำนวน ๑๕๐ ท่าน (เฉพาะผู้แทนจากหน่วยงานที่ได้รับหนังสือเชิญให้เข้าร่วมงานสัมมนาเท่านั้น)

๕. การลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา

ลงทะเบียนออนไลน์ถึงวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๐ หรือจนกว่าโควต้าการสำรองที่นั่งจะเต็ม

๖. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

   หากท่านมีข้อสงสัย และ/หรือต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ สถาบันฝึกอบรมรัฐบาลดิจิทัล ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๒-๖๑๒-๖๐๐๐ ต่อ ๕๔๐๒ (ชญาภา กุลวงศ์) หรือ ๓๖๐๒ (ฐิติมา รัตนประกาย) หรือ อีเมล bda@ega.or.th

หมายเหตุ

  • ทาง สรอ. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการพิจารณา และ/หรือ เปลี่ยนแปลงผู้เข้าร่วมสัมมนา ทั้งนี้รับพิจารณาเฉพาะหน่วยงานที่ได้รับหนังสือเชิญให้เข้าร่วมงานสัมมนาในโครงการนี้เท่านั้น และขออภัยสำหรับความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

เอกสารแนบ

1
2
3
4