งานสัมมนา Digital Government Transformation


19 October 2559
140

งานสัมมนา Digital Government Transformation 

วันศุกร์ที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๙
เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๔.๐๐ น.

ณ โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท ถนนเพชรบุรี กรุงเทพฯ

หลักการและเหตุผล

ด้วย สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.) หน่วยงานภายใต้กำกับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ตระหนักถึงความสำคัญของกรอบยุทธศาสตร์ดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคมที่กำหนดเป้าหมายให้ประเทศไทยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลที่ทันสมัย โดยมีภารกิจสำคัญซึ่งทุกส่วนราชการควรได้รับทราบข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ โครงการยกระดับคุณภาพงานบริการภาครัฐเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล (Flagship Project) อันประกอบด้วยหลากหลายกิจกรรมภายใต้โครงการ อาทิ การพัฒนาระบบสนับสนุนงานบริการประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก ๒๕๕๘ การอำนวยความสะดวกผู้ประกอบการในการเริ่มต้นธุรกิจ [Doing Business Platform] การพัฒนาโปรแกรมและระบบการติดต่อสื่อสารแบบออนไลน์สาหรับหน่วยงานภาครัฐผ่านอุปกรณ์สื่อสารแบบเคลื่อนที่ (G-Chat) เป็นต้น โดยการพัฒนาบริการต่างๆ ที่กล่าวข้างต้นนั้นสำเร็จได้ด้วยการบูรณาการระหว่างหลายภาคส่วนราชการ ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สำนักงานประกันสังคม กรมพัฒนาสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน การประปานครหลวง การไฟฟ้านครหลวง รวมถึงหน่วยงานเอกชนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และกล่าวได้ว่าปัจจุบันกิจกรรมภายใต้โครงการดังกล่าวมีการพัฒนามาจนถึงระยะที่สมควรเผยแพร่ผลความคืบหน้าการดำเนินงานให้ทุกส่วนราชการรับทราบและใช้ประโยชน์เพื่อการพัฒนาบริการที่สะดวกสบายแก่ประชาชนแล้ว

ดังนั้น เพื่อเป็นการสื่อสารให้หน่วยงานภาครัฐรวมถึงประชาชนทั่วไปรับทราบการดำเนินงานภายใต้โครงการยกระดับคุณภาพงานบริการภาครัฐเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล (Flagship Project) ของรัฐบาล ตลอดจนเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจถึงความสำคัญของภารกิจและประโยชน์ต่อภาคประชาสังคมในการบูรณาการบริการ ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ Flagship Project และเพื่อให้ส่วนราชการทุกภาคส่วนสามารถพิจารณาความเหมาะสมในการประยุกต์ใช้ประโยชน์จากกิจกรรมในโครงการให้เข้ากับการทำงานของทุกส่วนราชการในอนาคต และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของส่วนราชการให้เป็น Digital Government ได้อย่างเป็นรูปธรรม ทาง สรอ. จึงได้พิจารณากำหนดจัด “งานสัมมนา Digital Government Transformation” ขึ้น

วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายในส่วนของหน่วยงานภาครัฐ มีความรู้ความเข้าใจถึงความสำคัญของภารกิจและประโยชน์ต่อภาคประชาสังคมในการบูรณาการงานภายใต้โครงการยกระดับคุณภาพงานบริการภาครัฐเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล (Flagship Project) ของรัฐบาล

๒.๒ เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายในส่วนของหน่วยงานภาครัฐได้พิจารณาความเหมาะสมในการประยุกต์ใช้ประโยชน์จากกิจกรรมในโครงการ Flagship Project ให้เข้ากับการทำงานของทุกภาคส่วนในอนาคต และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของหน่วยงานภาครัฐให้เป็น Digital Government อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

๒.๓ เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายในส่วนของสื่อมวลชนและประชาชนทั่วไปได้รับทราบความสำเร็จและความคืบหน้าของการดำเนินงานภายใต้โครงการยกระดับคุณภาพงานบริการภาครัฐเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล (Flagship Project) ของรัฐบาล ซึ่งการกระตุ้นให้เกิดการรับรู้นี้เพื่อให้ประชาชนได้เข้าใช้งานบริการต่างๆ อันเป็นประโยชน์และสร้างความสะดวกสบายในการดำเนินชีวิตของประชาชนต่อไป

กลุ่มเป้าหมาย

๓.๑ ผู้บริหารและบุคลากรจากหน่วยงานภาครัฐทุกภาคส่วน

๓.๒ ประชาชนทั่วไปที่สนใจและได้รับประโยชน์จากการใช้บริการโครงการยกระดับคุณภาพงานบริการภาครัฐเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล (Flagship Project) ได้แก่โครงการด้านการพัฒนาระบบสนับสนุนงานบริการประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก ๒๕๕๘ อาทิ แอปพลิเคชันคู่มือประชาชน เว็บไซต์ info.go.th หรือ ตู้บริการ Government Kiosk และการอำนวยความสะดวกผู้ประกอบการในการเริ่มต้นธุรกิจ [Doing Business Platform] ทางเว็บไซต์ biz.govchannel.go.th หรือศูนย์กลางบริการภาครัฐเพื่อภาคธุรกิจ

๓.๓ สื่อมวลชน

การลงทะเบียนเข้ารับการอบรม

ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ https://www.ega.or.th//th/contentlist/931/11654/  ตั้งแต่วันนี้ถึงวันพุธที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ หรือจนกว่าโควตาการสำรองที่นั่งจะเต็ม

ข้อมูลเพิ่มเติม

หากท่านมีข้อสงสัย และ/หรือต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ ส่วนสื่อสารและส่งเสริมการตลาด หมายเลขโทรศัพท์ ๐๒-๖๑๒-๖๐๐๐ ต่อ ๓๔๐๔ ๖ อีเมล์ bdm_division@ega.or.th

ลงทะเบียน: ปิดระบบลงทะเบียน

เอกสารแนบ

1

DigitalGovTransformation_20161125_Dr.Sak

2 ครั้ง
2
3

คู่มือ G-Chat

0 ครั้ง
4

คู่มือ biz.govchannel

0 ครั้ง
5
6
7