การประชุมระดมสมองเพื่อประกอบการจัดทำแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ระยะที่ 2 กลุ่มที่ 5 การศึกษา


17 September 2559
21

การประชุมระดมสมอง

เพื่อเก็บประเด็นจัดทำแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ระยะที่ 2

กลุ่มที่ 5 การศึกษา​

วันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2559 เวลา 09.30 – 12.00 น.

ณ ห้องประชุมวิภาวดี ชั้น 18

สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

หลักการและเหตุผล 

ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศ เมื่อวันที่ 5 เมษายน พ.ศ.2559 โดยในยุทธศาสตร์ที่ 4 ของแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมว่าด้วยการปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ดังกล่าวเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.) จึงมีการจัดทำแผนพัฒนารัฐบาลรัฐบาลดิจิทัลของประเทศ ระยะที่ 1 ขึ้น โดยมีความครอบคลุม 18 ขีดความสามารถ (Domain) และขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดทำแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ระยะที่ 2 เพิ่มเติมเพื่อให้ครอบคลุมอีก 8 ขีดความสามารถ (Domain) ซึ่งประกอบด้วย ด้านการศึกษา ด้านสาธารณสุข ด้านสาธารณูปโภค ด้านคมนาคม ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ด้านการบริการสินทรัพย์ ด้านทรัพยากรมนุษย์และการจ่ายเงินเดือน ด้านการเงินและการใช้จ่าย และเพิ่มเติมในรายละเอียดอีก 2 ขีดความสามารถ (Domain) คือ ด้านโครงสร้างพื้นฐานการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์และศักยภาพบุคลากรภาครัฐ โดยมีระยะเวลาการดำเนินการระหว่างเดือน สิงหาคม ถึง พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

สรอ. จึงได้มีกำหนดจัดการประชุมระดมสมองเพื่อรับฟังความคิดเห็นถึงประเด็นปัญหา ความท้าทาย และโอกาสของรัฐบาลดิจิทัล จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการจัดทำแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ระยะที่ ๒ ทั้งหมด ๖ กลุ่ม โดยกลุ่มที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับหน่วยงานของท่าน คือ กลุ่มที่ 5 การศึกษา ซึ่งจัดการประชุมในวันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2559 เวลา 09.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมวิภาวดี ชั้น 18 สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) โดยขอความกรุณาส่งการตอบรับเข้าร่วมการประชุมกลับมายัง สรอ. ภายในวันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2559 

อนึ่ง สรอ. มอบหมายให้ นายนครินทร์ เจริญเหล่าศิริ ส่วนนโยบายรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ของ สรอ. เป็นผู้ประสานงานหลัก หมายเลขโทรศัพท์ 02 612 6000 – 6103 หรือ นางสาวศุทธิรัตน์ เพชรฤาชา หมายเลขโทรศัพท์ 02 230 6362 และทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ digitalgov_plan@ega.or.th

ลงทะเบียน: กรอกข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อการลงทะเบียน [Click ที่นี่]

ดูรายชื่อผู้ลงทะเบียน [Click ที่นี่]

เอกสารแนบ

1

EGA-Phase2_FG_Edu_7Oct_v3 (5)

0 ครั้ง
2