งานสัมนาราชการยุคใหม่…จากจุดเริ่มต้นสู่ความสำเร็จด้วยเครือข่าย GIN วันศุกร์ที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๘


6 July 2558
54

งานสัมมนา "ราชการยุคใหม่…จากจุดเริ่มต้นสู่ความสำเร็จด้วยเครือข่าย GIN"

ภายใต้โครงการระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูลเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐ (Government Information Network: GIN)

วันศุกร์ที่ ๒๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๐๐ น.

ณ สถาบันวิทยากรทีโอที ถนนงามวงศ์วาน จังหวัดนนทบุรี

** ขอสงวนสิทธิ์สำหรับหน่วยงานที่ได้รับจดหมายเชิญเท่านั้น

วัตถุประสงค์

 • เพื่อให้หน่วยงานมีความรู้ความเข้าใจในการใช้งานเครือข่าย GIN
 • เพื่อให้หน่วยงานมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเครือข่าย IP
 • เพื่อให้หน่วยงานเข้าถึงบริการต่าง ๆ ในโครงการฯ เพื่อนำไปต่อยอดในการใช้งานเครือข่าย GIN
 • เพื่อให้หน่วยงานทราบถึง Application ใน Common Service
 • เพื่อให้หน่วยงานมีความรู้และเข้าใจหลักการทำงานของอุปกรณ์ในโครงการ GIN
 • เพื่อให้หน่วยงานสามารถแก้ไขปัญหาการใช้งานเบื้องต้น
 • เพื่อให้หน่วยงานทราบขั้นตอนในการรับแจ้งเหตุขัดข้อง
 • กรุณาส่งแบบตอบรับเข้าร่วม ภายในวันที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๘ ทางโทรสารหมายเลข ๐๒ ๕๗๔ ๙๔๕๖, ๐๒ ๕๗๕ ๗๘๑๙ หรือผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์

  คุณจตุพร แย้มโสพิศ

  อีเมลล์: chatupoy@tot.co.th เบอร์ติดต่อ ๐๘๙ ๓๘๘ ๖๓๙๓ หรือ ๐๒ ๕๗๕ ๕๒๑๓

  คุณนิธิกานต์ โสงขุนทด

  อีเมลล์: nitikan.gift@gmail.com โทรศัพท์: ๐๒ ๕๗๔ ๙๙๔๘

  หรือมีข้อสงสัย สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ สรอ. ได้ที่นายชฎิล อินทระนก และนายเกียรติชาย เอี่ยมรักษาวงศ์

  โทร ๐๒ ๖๑๒ ๖๐๖๐ ต่อ ๓๒๐๙ หรือต่อ ๓๒๐๖

  E-mail: chadin.intharanok@ega.or.th, kiattichai.iamraksawong@ega.or.th

  เอกสารแนบ

  1

  1

  3 ครั้ง
  2

  2

  3 ครั้ง
  3

  3

  3 ครั้ง
  4

  4

  3 ครั้ง