งานสัมมนาเชิงปฎิบัติการหัวข้อ “การจัดทำแนวทางการแบ่งประเภทข้อมูลภาครัฐ (Government Information Classification Guideline)


5 June 2558
224

***ขออภัยในความไม่สะดวกขณะนี้ปิดการรับลงทะเบียนออนไลน์แล้ว

หากท่านมีความประสงค์เข้าร่วมงานกรุณาลงทะเบียนในวันงานค่ะ***

ขอเชิญร่วมการสัมมนาเชิงปฎิบัติการ

“การจัดทำแนวทางการแบ่งประเภทข้อมูลภาครัฐ"

(Government Information Classification Guideline)

วันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ.2558 เวลา 9.00 – 16.00 น.

ณ ห้องจูปิเตอร์ ชั้น 3 โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ

*** สงวนสิทธิเฉพาะหน่วยงานที่ได้รับจดหมายเชิญเท่านั้น (5 ท่าน ต่อ 1 หน่วยงาน)

1.   หลักการและเหตุผล

      สืบเนื่องจากคณะกรรมการเตรียมการด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งมีหน้าที่เตรียมการด้านการพัฒนาดิจิทัลของประเทศและกำหนดนโยบายและกำกับดูแลการพัฒนาดิจิทัลของประเทศ ได้มีมติแต่งตั้งคณะทำงานศูนย์ข้อมูลในประเทศ (Data Center) ขึ้น โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานคณะทำงานฯ และต่อมาคณะทำงานศูนย์ข้อมูลในประเทศได้เสนอแนวทางการจัดการและแผนการดำเนินงานศูนย์ข้อมูลภาครัฐ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการเตรียมการด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในการประชุมครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 โดยที่ประชุมได้เห็นชอบในหลักการจำแนกประเภทของระบบข้อมูลและผู้ให้บริการศูนย์ข้อมูล ออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 1) ระบบข้อมูลด้านความมั่นคงของประเทศ 2) ระบบข้อมูลสำคัญ และ 3) ระบบข้อมูลทั่วไป

      อนึ่ง เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่หน่วยงาน และเป็นการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับประเภทของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้แก่หน่วยงานภาครัฐ รวมถึง เพื่อร่วมกันกำหนดหลักเกณฑ์ในการแบ่งประเภทข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างถูกต้องและมีความเข้าใจตรงกัน อันจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่หน่วยงานในเรื่องของการบริหารจัดการข้อมูลได้อย่างเหมาะสม คณะทำงานศูนย์ข้อมูลในประเทศ (Data Center) โดยกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จึงได้มอบหมายให้ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.) จัดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการภายใต้หัวข้อ “การจัดทำแนวทางการแบ่งประเภทข้อมูลภาครัฐ (Government Information Classification Guideline)”

2.   วัตถุประสงค์

2.1  เพื่อให้ความรู้ความเข้าในเกี่ยวกับประเภทของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

2.2  เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐร่วมกันกำหนดกฎเกณฑ์การจำแนกข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างถูกต้องและสามารถบูรณาการข้อมูลร่วมกันในอนาคต

2.3  เพื่อให้หน่วยงานสามารถนำเกณฑ์การจำแนกข้อมูลไปใช้ในการประเมินประเภทข้อมูลและระบบคอมพิวเตอร์ ให้เหมาะกับรูปแบบของศูนย์ข้อมูลในแต่ละประเภท

3. รายละเอียดกิจกรรม

3.1  เสวนา เรื่อง “แนวทางการแบ่งประเภทข้อมูลภาครัฐ (Government Information Classification Guideline)”

3.2 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการจัดทำแนวทางการแบ่งประเภทข้อมูลภาครัฐ (Government Information Classification Guideline)

4.   ระยะเวลาและสถานที่จัดกิจกรรม

         วันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2558  เวลา 9:00 – 16:00 น. ณ ห้องจูปิเตอร์ ชั้น 3 โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ

5.   กลุ่มเป้าหมาย

      ผู้แทนกระทรวง กระทรวงละ 5 ท่าน ซึ่งเป็น ผู้บริหารระดับสูงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้ดูแลระบบข้อมูลสารสนเทศ และนักกฎหมาย        

*************************** 

ลงทะเบียน: ***ขออภัยในความไม่สะดวกขณะนี้ปิดการรับลงทะเบียนออนไลน์แล้ว หากท่านประสงค์จะเข้าร่วมงานกรุณาลงทะเบียนในวันงานค่ะ***

ดูรายชื่อผู้ลงทะเบียนทั้งหมด

เอกสารแนบ

1

1

10 ครั้ง
2

2

8 ครั้ง
3

3

7 ครั้ง
4

4

10 ครั้ง
5
6

6

12 ครั้ง