ตู้บริการสาขาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน


28 February 2565
40

รพ.สมเด็จพระยุพราชตะพานหิน จังหวัดพิจิตร