ตู้บริการสาขาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน


28 กุมภาพันธ์ 2565
9

รพ.สมเด็จพระยุพราชตะพานหิน จังหวัดพิจิตร