ตู้บริการสาขาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน


28 กุมภาพันธ์ 2565
8

รพ.สมเด็จพระยุพราชตะพานหิน จังหวัดพิจิตร