ตู้บริการสาขาโรงพยาบาลตำรวจ


28 กุมภาพันธ์ 2565
13

รพ. ตำรวจ กรุงเทพมหานคร