ระบบศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ (info.go.th)


18 March 2565
1166

ในปัจจุบันประชาชนและผู้ประกอบการมีความจำเป็นต้องติดต่อหน่วยงานภาครัฐเพื่อขอใบอนุญาต หนังสือรับรอง หรือขอรับบริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตประจำวัน การขอรับความช่วยเหลือ หรือการประกอบกิจการ และเนื่องด้วยการขอใบอนุญาต ขอหนังสือรับรอง หรือขอรับบริการต่างๆ จากหน่วยงานภาครัฐดังกล่าว มีที่มาจากกฎหมายต่างฉบับ จากต่างหน่วยงาน และกฎหมายบางฉบับอาจไม่ได้กำหนดรายละเอียด แบบฟอร์ม เอกสารหลักฐานต่างๆ ที่ต้องใช้ยื่นเพื่อประกอบการพิจารณา รวมถึงไม่ได้มีการกําหนดขั้นตอนในการพิจารณาของ เจ้าหน้าที่ไว้อย่างชัดเจน จนทําให้เป็นการสร้างภาระและเป็นอุปสรรคต่อประชาชนติดต่อหน่วยงานภาครัฐเพื่อ ดําเนินการต่างๆ เกินสมควร ซึ่งส่งผลกระทบต่อการเพิ่มขีดความสามารถในการประกอบธุรกิจ และ ทําให้ประเทศไทยเสียโอกาสทางการค้าและการแข่งขันกับประเทศต่างๆ

พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 มีเจตนารมณ์สำคัญเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนให้การติดต่อกับทางราชการ “เร็วขึ้น (faster) ง่ายขึ้น (easier) ถูกลง (cheaper)” และมุ่งให้การปฏิบัติราชการเป็นไปเพื่อความโปร่งใส การรับผิดชอบ ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เกิดประโยชน์สุขกับประชาชนและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยได้กำหนดให้มีการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนที่กําหนดขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตให้ชัดเจน และจัดตั้งศูนย์บริการร่วมเพื่อรับคําร้อง และศูนย์รับคําขออนุญาต ณ จุดเดียว เพื่อบริการประชาชนและให้ข้อมูลที่ชัดเจนเกี่ยวกับการขออนุญาต

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) ได้ร่วมกันพัฒนา ระบบศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ (info.go.th) ขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกประชาชนในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ และเป็นช่องทางให้หน่วยงานภาครัฐสามารถจัดทำและเผยแพร่คู่มือสำหรับประชาชนทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามที่กำหนดไว้ใน พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกฯ โดยเริ่มให้บริการระบบดังกล่าวตั้งแต่ วันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ.​ 2558 และมีการปรับปรุงระบบดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง เช่น การดำเนินการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ตั้งที่ 1/2561 ตามคำสั่งนายกรัฐมนตรีที่ 362/2560 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2561 เรื่อง การปรับปรุงคู่มือประชาชนเพื่อยกเลิกการเรียกสำเนาเอกสารจากประชาชน อาทิ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมทั้งให้หน่วยงานภาครัฐที่มีจุดบริการประชาชนทั่วประเทศร่วมกันปักหมุด เพื่อจัดเก็บตำแหน่งที่อยู่ให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัล เป็นต้น

สื่อการเรียนรู้

ประโยชน์ที่หน่วยงานจะได้รับ

ประชาชน

ประชาชนจะได้รับความสะดวกในการติดต่อกับทางราชการได้ “เร็วขึ้น (faster) ง่ายขึ้น (easier) ถูกลง (cheaper)” กล่าวคือ ประชาชนสามารถรับทราบข้อมูลการให้บริการของภาครัฐที่ถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจนผ่านคู่มือสำหรับประชาชน สามารถทราบช่องทางในการให้บริการต่าง ๆ จัดเตรียมเอกสารต่าง ๆ ค่าธรรมเนียมที่ต้องใช้ให้ครบถ้วน (ทำให้ไม่ต้องเสียเวลาติดต่อหลายรอบ) ขั้นตอนและระยะเวลาที่ต้องใช้ รวมถึงหากมีข้อสงสัยหรือปัญหาในการติดต่อ สามารถสอบถามหรือร้องเรียนได้ที่ใดบ้าง

หน่วยงานภาครัฐ

การบริการประชาชน มีรายละเอียด ขั้นตอนที่ชัดเจน การปฏิบัติราชการเป็นไปด้วยความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

หน่วยงานกลาง

คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) สามารถตรวจสอบขั้นตอนและระยะเวลา ที่กำหนดไว้ในคู่มือสำหรับประชาชนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี กรณีที่เห็นว่าขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนดดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร ให้เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาและสั่งการให้ผู้อนุญาตดำเนินการแก้ไขให้เหมาะสมโดยเร็ว

ลักษณะเชิงเทคนิค

อยู่ระหว่างการจัดเตรียมเนื้อหา

ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

หน่วยงาน

พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 มาตรา 7

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)

การติดต่อขอใช้บริการ

  • ประชาชนทั่วไปที่สนใจใช้บริการ สามารถเข้าใช้งานได้ทันทีที่เว็บไซต์ https://info.go.th
  • หน่วยงานภาครัฐที่สนใจใช้บริการ ติดต่อได้ที่ DGA Contact Center โทร 02-612-6060 หรือ อีเมล์ contact@dga.or.th

รายละเอียดเพิ่มเติม

  • เอกสารนำเสนอบริการ