Q: สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ตั้งอยู่ที่ใด


25 กันยายน 2563
37

A: ชั้น 17 อาคารบางกอกไทยทาวเวอร์ ถนนรางน้ำ แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400