การแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (จำนวน 6 คน 1. นายวรากรณ์ สามโกเศศ ฯลฯ) (1C2558-5)


15 January 2564
72

เอกสารแนบ

1