การปรับปรุงเพิ่มเติมองค์ประกอบและแก้ไขอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ภาครัฐ (1C2558-16)


15 January 2564
59

เอกสารแนบ

1