การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ทดแทนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่ลาออก จำนวน 1 คน (นายวิเชียร ชิดชนกนารถ) (1C2558-10)


15 January 2564
66

เอกสารแนบ

1