การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ทดแทนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่ลาออก จำนวน 1 คน (นายวิเชียร ชิดชนกนารถ) (1C2558-10)


15 มกราคม 2564
21

เอกสารแนบ

1