ผลการพิจารณาติดตามแผนงานและโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของส่วนราชการที่ใช้งบประมาณแผ่นดินเกินกว่า 100 ล้านบาทขึ้นไป (1C2558-3)


15 January 2564
52

เอกสารแนบ

1