ร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ยกเลิกระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. …. (1C2558-18)


15 January 2564
374

เอกสารแนบ

1