ขอความเห็นชอบในการจัดทำแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแทนแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย (1C2558-15)


15 January 2564
63

เอกสารแนบ

1