ขอความเห็นชอบในการจัดทำแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแทนแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย (1C2558-15)


15 มกราคม 2564
31

เอกสารแนบ

1