แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (1C2554-2)


15 มกราคม 2564
45

เอกสารแนบ

1