รายงานความคืบหน้าในการโอนภารกิจและงบประมาณของสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) และขออนุมัติงบกลางเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (1C2554-3)


15 January 2564
53