25600926_มติ ครม ร่างแนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ


26 กันยายน 2560
57

เอกสารแนบ

1