25620129_มติคณะรัฐมนตรีเรื่อง รายงานผลการดำเนินงาน แนวทางการใช้ประโยชน์จาก Big Data OSS และ Government Data Center


29 January 2562
209

รายงานผลการดำเนินงานตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี เรื่อง แนวทางการใช้ประโยชน์จากข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ศูนย์บริการร่วม ณ จุดเดียว (One Stop Service) การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลภาครัฐ (Government Data Center) และความก้าวหน้าผลการดำเนินการคณะกรรมการบูรณาการฐานข้อมูล 4 คณะ (ประจำเดือนกันยายน-ธันวาคม 2561)

เอกสารแนบ

1