ประกาศคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เรื่อง กาหนดแบบบัตรประจาตัวของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๕


11 April 2567

เอกสารแนบ

1