สถาบัน TDGA by DGA อัปสกิลคนภาครัฐจากหน่วยงานในโครงการท้องถิ่นดิจิทัล อบรม PDPA เตรียมพร้อมก้าวสู่ ‘ท้องถิ่นดิจิทัล’


2 May 2566
235

สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล (สถาบัน TDGA) ภายใต้การดำเนินงานของ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ DGA จัดฝึกอบรมหลักสูตรกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้ปฏิบัติงานภาครัฐ (Personal Data Protection Act for Government Officer (DGA204)) ภายใต้โครงการหลักสูตรกลางเพื่อการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล ให้แก่ เจ้าหน้าที่ภาครัฐจากหน่วยงานโครงการท้องถิ่นดิจิทัล เมื่อวันที่ 26-27 เมษายน 2566 จำนวน 29 ท่าน จาก 15 เทศบาล ณ โรงแรม De PRIME ถนนรางน้ำ กรุงเทพฯ

โดยมี คุณไอรดา เหลืองวิไล รองผู้อำนวยการ DGA รักษาการผู้อำนวยการสถาบัน TDGA กล่าวเปิดหลักสูตร และ คุณณัฐวัชร์ วรนพกุล รองผู้อำนวยการ DGA เข้าร่วมงานพร้อมกล่าวต้อนรับผู้เข้าอบรมด้วย ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ. ดร.ณัฏฐ์ โอธนาทรัพย์ กรรมการบริหาร และหัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ เป็นวิทยากรบรรยายเนื้อหาเกี่ยวกับการศึกษาและการทำความเข้าใจพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 โดยเฉพาะมาตราต่าง ๆ ที่สำคัญสำหรับการปฏิบัติในหน่วยงานภาครัฐที่ต้องเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงการฝึกปฏิบัติในการจัดทาแนวปฏิบัติสำหรับการดำเนินการของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) เอกสารแสดงความยินยอม (Consent Form) เอกสารอื่นที่จำเป็นในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และกรณีศึกษาการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงแนวทางแก้ไขอย่างไรให้ถูกต้องด้วย ทั้งนี้ผู้เรียนในหลักสูตรได้มีการฝึกปฏิบัติการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับ PDPA โดยเปิดเวทีให้ผู้เข้าอบรมนำเสนอข้อมูลจริงที่ใช้ในหน่วยงาน เพื่อร่วมกันอภิปรายในการกำหนดและแยกแยะข้อมูลส่วนบุคคล เป็นต้น เพื่อให้ทุกคนสามารถนำความรู้และทักษะที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการขับเคลื่อนหน่วยงานเพื่อร่วมก้าวสู่รัฐบาลดิจิทัลได้อย่างเป็นรูปธรรม

ทั้งนี้หลักสูตรกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้ปฏิบัติงานภาครัฐ (Personal Data Protection Act for Government Officer (DGA204)) เป็นหลักสูตรภายใต้โครงการหลักสูตรกลางเพื่อการพัฒนาด้านทักษะดิจิทัลสำหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐโดยเครือข่ายความร่วมมือของสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ ในการผนึกกำลังมุ่งยกระดับทักษะดิจิทัลให้กับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ สำหรับบุคลากรและหน่วยงานภาครัฐที่สนใจสามารถอ่านรายละเอียดหลักสูตรกลางฯ 14 หลักสูตรเพิ่มเติมได้ที่ลิงก์ https://www.dga.or.th/our-activities/training-seminar/72966/ หรือติดตามหลักสูตรอบรมทักษะดิจิทัลสำหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ ของสถาบัน TDGA ได้ที่เว็บไซต์ tdga.dga.or.th