DGA จัดงานสัมมนา ‘Smart Nation Smart Biz : ทำธุรกิจง่าย ด้วยระบบอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจแบบครบวงจร’ เพื่อเผยแพร่ผลการดำเนินงานและแผนแม่บทเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาระบบอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจแบบครบวงจร (Doing Business Portal Roadmap) ระยะ 3 ปี


17 March 2566
351

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ DGA จัดงานสัมมนา ‘Smart Nation Smart Biz : ทำธุรกิจง่าย ด้วยระบบอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจแบบครบวงจร’ เพื่อเผยแพร่ผลการดำเนินงานและแผนแม่บทเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาระบบอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจแบบครบวงจร (Doing Business Portal Roadmap) ระยะ 3 ปี โดย ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เป็นประธานกล่าวเปิดงานพร้อมเล่าให้ฟังถึง vision และภาพรวมของโครงการฯ ว่าแผนแม่บทฉบับนี้จะเป็นกลไกสำหรับภาคธุรกิจได้รับความสะดวกในการขออนุมัติ อนุญาต และการขอรับบริการต่างๆ จากภาครัฐ ซึ่งจะส่งผลให้อันดับดัชนีความยากง่ายในการประกอบธุรกิจ (Ease of doing business index) และขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศไทยดีขึ้น ก้าวสู่ความเป็น Smart Nation Smart Life ประเทศทันสมัย คุณภาพชีวิตคนไทยดียิ่งขึ้น โดยมี ดร.อาศิส อัญญะโพธิ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล กล่าวรายงานความคืบหน้าโครงการฯ และ ดร.ชุมพล บุญมี ที่ปรึกษาโครงการฯ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มาสรุปผลการศึกษาเพื่อพัฒนาระบบอำนวยความสะดวก (DoBiz Portal) กรอบแนวคิด และรายละเอียดของแผนแม่บทการพัฒนาระบบอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจแบบครบวงจร LIVE ผ่านเพจ Facebook DGA Thailand เมื่อวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2566

ต่อเนื่องด้วยการเสวนาจากผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ร่วมกับ ดร.อาศิส อัญญะโพธิ์ และ ดร.ชุมพล บุญมี โดยได้รับเกียรติจาก คุณนิชา สาทรกิจ ผอ.กองขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล สำนักงาน ก.พ.ร. คุณอภิรักษ์ ทหรานนท์ ผอ.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้ คุณสมเกียรติ กรอบแก้ว หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมปศุสัตว์ คุณวศินี อธิสุข ผอ.สำนักบริการการค้าต่างประเทศ กรมการค้าต่างประเทศ คุณรินทวัฒน์ สมบัติศิริ ผอ.กองพัฒนาระบบมาตรฐานงานกำกับโรงงาน กรมโรงงาน โดยมี คุณชัยนนท์ หาญคีรีรัตน์ ผู้ประกาศข่าวช่องวัน อินฟูลเอ็นเซอร์ด้าน IT เป็นผู้ดำเนินรายการ ที่จะมาร่วมพูดคุยถึงประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับจากแผนแม่บทฯ นี้ และร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อสนับสนุน ผลักดัน ให้หน่วยงานภาครัฐเตรียมความพร้อมในการนำแผนแม่บทฯ ไปใช้ให้ประสบความสำเร็จ

รับชม LIVE ย้อนหลังคลิก

เอกสารแนบ

1