DGA เข้าร่วม ‘งานประชุมและสัมมนาทางวิชาการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานของสมาชิกสันนิบาตเทศบาลภาคเหนือ ครั้งที่ 1/2566’


19 January 2566
416

นายณัฐวัชร์ วรนพกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล พร้อมด้วย นายอุสรา วิสารทานนท์ ผู้อำนวยการฝ่ายที่ปรึกษาและบริหารโครงการ DGA และ ดร.อุรัชฎา เกตุพรหม ผู้อำนวยการฝ่ายมาตรฐานดิจิทัลภาครัฐ DGA ได้รับเกียรติเชิญเข้าร่วม ‘งานประชุมและสัมมนาทางวิชาการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานของสมาชิกสมาคมสันนิบาตเทศบาลภาคเหนือ ครั้งที่ 1/2566’ ระหว่างวันที่ 18-20 มกราคม 2566 โดยมี นายสันติ พร้อมพัฒน์ รมช. กระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธี และแสดงปาฐกถาพิเศษ นายกฤษณ์ คงมือง ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวให้การต้อนรับ นายสิงห์ทอง หนุนนำสิริสวัสดิ์ ประธานสันนิบาตเทศบาลจังหวัดภาคเหนือ กล่าวรายงานและมอบนโยบายแก่สมาชิกสมาคมสันนิบาตเทศบาลภาคเหนือ ตลอดจนนายสมชาย รังสิวัฒนศักดิ์ นายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยร่วมงาน และเยี่ยมชมกิจกรรมของสมาชิกสมาคมฯ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2566

ทั้งนี้ นายณัฐวัชร์ ได้บรรยายและให้คำแนะนำถึง การยกระดับงานบริการประชาชนของท้องถิ่น ด้วยพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2565 ตลอดจนการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช้ในกระบวนงานการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็วสนับสนุนการทำงานของท้องถิ่น โดย DGA ได้จัดทำระบบกลางท้องถิ่นดิจิทัล เป็นเครื่องมือทางเทคโนโลยีซึ่งต่อยอดจากระบบต้นแบบของเทศบาลเมืองแม่เหียะ จ.เชียงใหม่ เป็นระบบกลางที่จะช่วยส่งเสริมและสนับสนุนการทำงานของท้องถิ่นให้สามารถบริหารงานและให้บริการประชาชนได้สะดวกรวดเร็ว เข้าถึงประชาชนได้ทุกที่ ทุกเวลา และระบบมีความปลอดภัยทางไซเบอร์สูงตามมาตรฐานสากล

อ่านพ.ร.บ. เพิ่มเติมคลิก 👉 https://ratchakitcha.soc.go.th/pdfdownload/?id=139A063N0000000000100