ท้องถิ่นต้องไปต่อ! DGA จับมือ สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย เทศบาลเมืองแม่เหียะ เดินหน้าเปิดศูนย์ส่งเสริมทักษะและพัฒนาท้องถิ่นดิจิทัล หวังส่งต่อความรู้ด้านดิจิทัลสู่ทุกท้องถิ่นทั่วไทย


29 November 2565
315

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ DGA ร่วมกับ สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย และ เทศบาลเมืองแม่เหียะ เปิดศูนย์ส่งเสริมทักษะและพัฒนาท้องถิ่นดิจิทัล ภายใต้โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นดิจิทัล “ระบบท้องถิ่นดิจิทัล” เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 ณ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อสนับสนุนการบริหารงานและการให้บริการประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านระบบดิจิทัล สอดคล้องตาม พ.ร.บ.ปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2565 โดยได้รับเกียรติจากนายสมชาย รังสิวัฒนศักดิ์ นายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย นายณรงค์ชัย คุณปลื้ม ประธานคณะกรรมาธิการเทคโนโลยีสารสนเทศและการท่องเที่ยว สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย และ นายธนวัฒน์ ยอดใจ นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ รวมถึงคณะผู้บริหารที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของการนำเทคโนโลยีมาปรับใช้ในการทำงานของหน่วยงานท้องถิ่น นางอารีย์พันธ์ เจริญสุข รองเลขาธิการ ก.พ.ร. และ นายสุรพล เจริญภูมิ ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เข้าร่วมแสดงความยินดีในโอกาสเปิดศูนย์ฯ  โดยมี ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล นำเสนอหลักสูตรการพัฒนาทักษะบุคคลากรด้านดิจิทัล และระบบกลางท้องถิ่นดิจิทัล พร้อมด้วย นายณัฐวัชร์ วรนพกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ร่วมนำเสนอแนวทางการอบรมต่อผู้เข้าร่วมอบรมอย่างใกล้ชิด

นายสมชาย รังสิวัฒนศักดิ์ นายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ทางสมาคมฯ มีนโยบายในการสนับสนุนสมาชิกของสมาคมฯทั่วประเทศ ให้มีการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการกระบวนงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น การริเริ่มจัดตั้งศูนย์ฯ แห่งนี้ขึ้น จึงถือเป็นก้าวแรกที่สำคัญที่จะช่วยผลักดันให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลไปต่อยอดการพัฒนาบริการด้านต่าง ๆเพื่อบริการประชาชน ได้อย่างเหมาะสมต่อไป

นายณรงค์ชัย คุณปลื้ม กล่าวว่า คณะกรรมาธิการเทคโนโลยีสารสนเทศและการท่องเที่ยว สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย เชื่อมั่นว่าหากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก้าวสู่การให้บริการที่ทันสมัย รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและนำมาใช้อย่างฉับไวขึ้น จะสามารถตอบสนองต่อความคาดหวังของประชาชนที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วได้อย่างทันท่วงที และทางคณะกรรมาธิการฯพร้อมสนับสนุนสมาชิกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ให้มีองค์ความรู้เพิ่มเติม เพื่อจะได้เลือกเทคโนโลยีดิจิทัลที่เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ตนเองมาเพื่อพัฒนาบริการต่าง ได้อย่างสอดคล้องตอบโจทย์การให้บริการสาธารณะอย่างเหมาะสม และเท่าทันกับสถานการณ์ของโลก

นายธนวัฒน์ ยอดใจ กล่าวว่า เทศบาลเมืองแม่เหียะมีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเปิดศูนย์ส่งเสริมพัฒนาทักษะและพัฒนาท้องถิ่นดิจิทัลขึ้นเป็นแห่งแรกในประเทศไทย โดยเชื่อมั่นว่าศูนย์ฯ แห่งนี้จะช่วยเพิ่มศักยภาพและพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นได้ทั่วประเทศ ทั้งการจัดฝึกอบรม ถ่ายทอดองค์ความรู้และทักษะของระบบการทำงาน ติดตั้งระบบพร้อมใช้งาน รวมถึงการศึกษาวิจัยต้นแบบระบบบริหารงานและให้บริการประชาชนสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ นำไปใช้ในการบริหารงาน และบริการประชาชนในพื้นที่ให้ได้รับประโยชน์อย่างสูงสุด ก้าวทันการพัฒนาของเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาตลอดเวลา

Click Here
Click Here
Click Here
Click Here
Click Here
Click Here
Click Here
Previous slide
Next slide

นอกจากนี้ นางอารีย์พันธ์ เจริญสุข รองเลขาธิการ ก.พ.ร. กล่าวว่า ยินดีอย่างยิ่งที่ได้เห็นความตั้งใจ และความร่วมมือของหน่วยงานทั้งสามองค์กร ในการให้ความสำคัญกับการส่งเสริมทักษะเจ้าหน้าที่ของรัฐในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อีกทั้งยังได้เห็นความมุ่งมั่นในการนำระบบบริการทางดิจิทัล หรืออีเซอร์วิส eService บริการแบบเบ็ดเสร็จนำมาใช้บริการประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งเป็นหัวใจหลักสำคัญของการทำให้เกิดรัฐบาลดิจิทัลอย่างแท้จริง อีกทั้งยังสอดคล้องตาม พ.ร.บ.การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2565 ซึ่งเป็นกฎหมายสำคัญที่มีวัตถุประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกกับประชาชน เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและการให้บริการ

ด้าน ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ เผยว่า ปัจจุบัน DGA เร่งดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล มุ่งมั่นนำภาครัฐทุกภาคส่วนสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลตามแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลมาอย่างต่อเนื่อง ในส่วนของการขับเคลื่อนท้องถิ่นดิจิทัลครั้งนี้จึงได้ร่วมกับ คณะกรรมาธิการเทคโนโลยีสารสนเทศและการท่องเที่ยว โดยสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย และเทศบาลเมืองแม่เหียะ ซึ่งเป็นผู้ริเริ่มพัฒนาและใช้งานระบบบริหารงานและให้บริการประชาชนสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และมอบโอกาสให้ DGA ได้ร่วมพัฒนาและขยายผลระบบให้บริการแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นได้นำไปใช้งาน เพื่อช่วยลดขั้นตอนการให้บริการและสร้างความพึงพอใจให้กับประชาชน และเป็นการยกระดับภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาชนอย่างแท้จริง

การเปิด ‘ศูนย์ส่งเสริมทักษะและพัฒนาท้องถิ่นดิจิทัล’ ที่จังหวัดเชียงใหม่นี้ นอกจากความพร้อมในด้านบุคลากรและความร่วมมือของเทศบาลเมืองแม่เหียะแล้ว DGA ยังต้องการส่งเสริมให้ อปท. ท้องถิ่น

ทั่วประเทศสามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการให้บริการและอำนวยความสะดวกให้ประชาชนได้ด้วย “ระบบท้องถิ่นดิจิทัล” สำหรับหลักสูตรการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลนี้ แบ่งเป็นภาคทฤษฎี : Digital Transformation (10%) ภาคปฏิบัติ : การอบรมเชิงปฏิบัติการในการใช้งานระบบท้องถิ่นดิจิทัลทั้ง 5 ระบบ (70%) และ การศึกษาดูงาน: การใช้งานจริงที่เทศบาลเมืองแม่เหียะ จ.เชียงใหม่ (20%) ทั้งนี้ DGA มุ่งหวังว่า การดำเนินงานของศูนย์ฯ นี้จะเป็นจุดเริ่มต้นในการขยายองค์ความรู้ด้านการบริหารงานด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลไปสู่ทุกท้องถิ่นทั่วประเทศต่อไป