DGA ร่วมลงนามในพิธีบันทึกความร่วมมือ (MOU) ‘โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นดิจิทัล’ กับ เทศบาลตำบลมาบข่า จ.ระยอง


11 November 2565
448
ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ร่วมลงนามในพิธีบันทึกความร่วมมือ (MOU) ‘โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นดิจิทัล’ ระหว่างสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ DGA และ เทศบาลตำบลมาบข่า โดยมี นายอาจิน อ่ำพุด นายกเทศมนตรีตำบลมาบข่า จังหวัดระยอง ร่วมลงนามตามแผนแม่บทท้องถิ่นดิจิทัล ภายใต้โครงการเทศบาลดิจิทัล Smart Office (Mabkha Smart City) ในการนำระบบท้องถิ่นดิจิทัลไปใช้ จำนวน 5 ระบบ เพื่อยกระดับการให้บริการประชาชนมีความสะดวก รวดเร็ว และสามารถพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปสู่ความเป็น “ท้องถิ่นดิจิทัล” ได้ ในวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ณ สำนักงาน DGA
 
 
ในการนี้ นายณัฐวัชร์ วรนพกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล และ นายอุสรา วิสารทานนท์ ผู้อำนวยการฝ่ายที่ปรึกษาและบริหารโครงการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ DGA ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลมาบข่า โดยให้คำแนะนำและเล่าให้ฟังถึงวิธีการใช้งานและประโยชน์ของ ‘ระบบท้องถิ่นดิจิทัล (Digital Government Platform)’ ทั้ง 5 ระบบ ได้แก่ 1. ระบบบริหารจัดการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (OSS) 2. ระบบขออนุญาตก่อสร้าง (สำหรับพื้นที่ไม่เกิน 150 ตร.ม.) 3. ระบบออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหาร หรือ สถานที่สะสมอาหารออนไลน์ 4. ระบบชำระค่าธรรมเนียมขยะ/บำบัดน้ำเสีย และ 5. ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ในการเป็นเสมือนเครื่องมือส่งเสริม สนับสนุนให้อปท.สามารถปรับตัวตามเกณฑ์ของความเป็นรัฐบาลดิจิทัลได้เร็วขึ้น
 
สามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 📍 https://www.dga.or.th/our-services/digital-platform-services/digital-government-platform/
.
สำหรับหน่วยงาน อปท. ที่สนใจระบบท้องถิ่นดิจิทัล สามารถติดต่อที่ปรึกษาเทคโนโลยีสารสนเทศ DGA และ DGA Contact Center ☎ 02-612-6060