DGA จับมือสมาคมสันนิบาติเทศบาลแห่งประเทศไทย ขับเคลื่อนท้องถิ่นดิจิทัล ยกระดับการให้บริการและการทำงาน อปท. ทั่วประเทศให้เป็นดิจิทัล


28 September 2565
256

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ DGA นำโดย นายณัฐวัชร์ วรนพกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เป็นประธานในพิธีลงนามความร่วมมือ ‘โครงการสนับสนุนระบบบริหารงานและให้บริการประชาชน สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น’ กับ นายพงษ์ศักดิ์ ยิ่งชนม์เจริญ นายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย และนายกเทศมนตรีนครยะลา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย โดยมี นายธนวัฒน์ ยอดใจ นายกเทศบาลเมืองแม่เหียะ จังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมในพิธี เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2565 ณ โรงแรมรอยัล ปริ๊นเซส หลานหลวง กรุงเทพฯ

สำหรับ 5 ระบบท้องถิ่นดิจิทัล ที่จะมาเป็นเครื่องมือสำคัญในการช่วยยกระดับการบริการอปท.ทั่วประเทศได้ตรงใจประชาชนมากยิ่งขึ้น ได้แก่ ระบบบริหารจัดการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (OSS), ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์,  ระบบขออนุญาตก่อสร้าง (สำหรับพื้นที่ไม่เกิน 150 ตร.ม.), ระบบออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหาร หรือ สถานที่สะสมอาหารออนไลน์, ระบบชำระค่าธรรมเนียมขยะออนไลน์ และระบบชำระค่าธรรมเนียมขยะ/บำบัดน้ำเสีย โดย DGA จะจัดทำระบบบริหารงานและให้บริการประชาชน พร้อมทั้งดูแลให้ระบบสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงจัดอบรมหลักสูตร เพื่อให้ความรู้และทักษะการบริหารจัดการข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล ที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานของ สมาชิก ส.ท.ท. ตลอดโครงการ

สำหรับอปท.ที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมคลิกเลยที่  👉 https://www.dga.or.th/our-services/digital-platform-services/digital-government-platform/ หรือ ติดต่อผู้เชี่ยวชาญของ DGA เพื่อขอรับคำปรึกษาเพื่อเลือกรูปแบบบริการที่เหมาะสมกับหน่วยงานได้ที่ DGA Contact Center ☎ 02-612-6060