7 บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล โดยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) กับแพลตฟอร์มกลางต่าง ๆ เพื่อให้หน่วยงานได้พัฒนาบริการประชาชนผ่านช่องทางดิจิทัล ได้อย่างสะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น


22 August 2565
5830

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)  หรือ สพร. ได้พัฒนาสื่อการเรียนรู้แนวทางการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล เพื่อให้ข้อมูลแนวทางการปรับปรุงบริการของหน่วยงานภาครัฐให้เป็นบริการผ่านระบบดิจิทัล และนำเสนอระบบ แพลตฟอร์มกลางต่าง ๆ ของ สพร. ที่หน่วยงานสามารถนำไปใช้ในการให้บริการผ่านระบบดิจิทัลได้ครบวงจร ผ่าน 7 หัวข้อ อาทิ Law Portal, Citizen Portal, Biz Portal,  Digital ID, e-Document, Government Data Exchange,  Info โดยมีรายละเอียดดังนี้

  • Law portal ระบบกลางทางกฎหมาย

       เป็นระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการแลกเปลี่ยนและเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดทำร่างกฎหมาย และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายที่มีผลใช้บังคับก่อนอยู่แล้ว โดยให้ประชาชน องค์กร และหน่วยงานต่าง ๆ ที่ได้รับผลกระทบจากการบังคับใช้กฎหมาย สามารถมีส่วนร่วมในกระบวนการร่างกฎหมายด้วยการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างกฎหมายที่ตนเป็นผู้เกี่ยวข้อง และยังเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงบทบัญญัติของกฎหมายของประชาชนได้อย่างสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น

รายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://www.dga.or.th/document-sharing/dga-channel/73289/

สื่อการเรียนรู้เพิ่มเติม https://tdga.dga.or.th/index.php/th/video/tdga-by-dga-law-portal.html

 

  • Citizen Portal พอร์ทัลกลางเพื่อประชาชน

       ได้พัฒนาระบบเพื่อเป็นระบบกลางของประเทศที่รวบรวมงานบริการภาครัฐ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการติดต่อขอรับบริการผ่านช่องทางออนไลน์ รวมถึงสนับสนุนการเชื่อมโยงบริการของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้เกิดบริการสาธารณะแบบเบ็ดเสร็จ อีกทั้งเป็นช่องทางสำคัญที่จะทำให้ประชาชนได้รับรู้บริการภาครัฐมีอะไรบ้าง และสิทธิที่ควรจะได้รับ รวมถึงหน่วยงานภาครัฐสามารถพัฒนาบริการของหน่วยงานตนเข้าสู่ระบบ Citizen Portal ได้โดยง่าย และสามารถใช้ความสามารถพื้นฐานต่าง ๆ ของระบบ เช่น การพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล เพื่อใช้ในบริการของหน่วยงานตนได้ โดยไม่ต้องพัฒนาความสามารถดังกล่าว เป็นต้น

รายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://www.dga.or.th/our-services/one-stop-service/citizenportal/

สื่อการเรียนรู้เพิ่มเติม https://tdga.dga.or.th/index.php/th/video/tdga-by-dga-citizen-portal.html

  • Biz Portal ศูนย์กลางบริการภาครัฐ เพื่อภาคธุรกิจ

       เป็นระบบที่ทำให้ผู้ประกอบการสามารถยื่นขอรับบริการจากหน่วยงานภาครัฐ ได้แบบเบ็ดเสร็จ ครบวงจร ผ่านช่องทางออนไลน์ ผู้ประกอบการสารมารถเข้ามาในระบบนี้ระบบเดียวแล้วได้รับบริการที่หลากหลายจากหน่วยงานต่าง ๆ ของภาครัฐ สามารถได้รับบริการตั้งแต่ต้นจนจบผ่านช่องทางดิจิทัล เช่น การยื่นคำขอ การชำระค่าธรรมเนียม การได้รับใบอนุญาต ฯ

ในปัจจุบันมีการขยายการให้บริการให้ครอบคลุมถึง 78 งานบริการ ใน 25 กลุ่มธุรกิจ เป็นต้น

รายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://www.dga.or.th/our-services/one-stop-service/bizportal-2/

สื่อการเรียนรู้เพิ่มเติม https://tdga.dga.or.th/index.php/th/video/by-dga-biz-portal.html

  • Digital ID ระบบพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล

         Digital ID ระบบพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล เป็นเทคโนโลยีเพื่อการยืนยันตัวบุคคลแบบดิจิทัลผ่านระบบออนไลน์มีความสะดวกและปลอดภัยในการยืนยันตัวตนเพื่อรับบริการต่างๆจากภาครัฐและเอกชน เช่นธนาคาร ธุรกิจประกันภัยและการลงทุน โดยผู้ใช้บริการไม่ต้องเดินทางไปแสดงตัวตน ณ สถานที่ทำการนั้นๆ ลดขั้นตอนการกรอกข้อมูลและลดงานเอกสารซ้ำซ้อน

รายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://www.dga.or.th/our-services/digital-platform-services/digitalid/

สื่อการเรียนรู้เพิ่มเติม https://tdga.dga.or.th/index.php/th/video/tdga-by-dga-digital-id.html

  • Electronic Document การออกเอกสารหลักฐานของทางราชการผ่านระบบดิจิทัล

          ในปัจจุบันเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามามีบทบาทในการดำเนินชีวิตมากขึ้น โดยเฉพาะการทำงานในยุคลดิจิทัลที่มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบใหม่ จากการใช้กระดาษมาเป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อทดแทนเอกสารกระดาษได้อย่างสมบูรณ์บนมาตรฐานความปลอดภัย จึงได้พัฒนาระบบระบบการออกเอกสารหลักฐานของราชการผ่านระบบดิจิทัลบนแพลตฟอร์มของ สพร. โดยมีการพัฒนากระบวนบการของระบบเอกสาร ในการสร้างเอกสาร ลงนามเอกสาร ด้วยการใช้ลายเซ็นที่เป็นของบุคคลและนิติบุคคล โดยระบบทั้งหมดได้รับรองมาตรฐานตามกฎหมายแล้ว สะดวกต่อการนำไปใช้งาน อีกทั้งยังมีความปลอดภัยจากการสำเนาไฟล์เอกสารอีกด้วย

รายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://www.youtube.com/watch?v=V4aVfn2cRtM

สื่อการเรียนรู้เพิ่มเติม https://tdga.dga.or.th/index.php/th/video/tdga-by-dga-electronic-document.html

  • Government Data Exchange ระบบศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกลางภาครัฐ

         ระบบศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกลางภาครัฐ เป็นระบบการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐเป็นฐานรากสำคัญในการพัฒนาระบบราชการ 4.0 และเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ แผนชาติ นโยบายต่างๆ ของประเทศ ในพระราชบัญญัติ การบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 จึงได้กำหนดให้หน่วยงานของรัฐมีการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันและให้สำนักงานฯ ดำเนินการพัฒนาศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกลาง เพื่อทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนข้อมูลดิจิทัลและทะเบียนดิจิทัลระหว่างหน่วยงานของรัฐ และสนับสนุนภาครัฐในการให้บริการประชาชนผ่านระบบดิจิทัล

รายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://www.dga.or.th/our-services/digital-platform-services/gdx/

สื่อการเรียนรู้เพิ่มเติม https://tdga.dga.or.th/index.php/th/video/tdga-by-dga-government-data-exchange.html

  • Info ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ

       ระบบบริการใหม่ที่ตอบโจทย์ประชาชนมากขึ้น ลดขั้นตอนในการติดต่อราชการ ช่วยเพิ่มวิธีการค้นหาข้อมูล รวมถึงเจ้าหน้าที่ภาครัฐสามารถจัดการบริหารข้อมูลได้ง่ายขึ้นเบ็ดเสร็จภายในระบบเดียว เพื่อให้ประชาชนจะได้รับบริการสะดวก รวดเร็ว พร้อมรับฟังความคิดเห็นจากผู้ใช้บริการเพื่อนำไปปรับปรุงโครงการยกระดับบริการภาครัฐให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

รายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://www.youtube.com/watch?v=s_M0EJ0BQi0

สื่อการเรียนรู้เพิ่มเติม https://tdga.dga.or.th/index.php/th/video/tdga-by-dga-info-go-th.html