สื่อการเรียนรู้แนวทางการปรับปรุงบริการของหน่วยงานภาครัฐให้เป็นบริการผ่านระบบดิจิทัล


9 March 2565
864

Overview สื่อการเรียนรู้แนวทางการปรับปรุงบริการของหน่วยงานภาครัฐให้เป็นบริการผ่านระบบดิจิทัล โดย ดร.อาศิส อัญญะโพธิ์ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลประชาชน สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)

Law Portal ระบบกลางทางกฎหมาย โดย นายอรรถสิทธิ์ เสริมธนวิศาล รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลภาครัฐ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)

Citizen Portal พอร์ทัลกลางเพื่อประชาชน – แอปพลิเคชันทางรัฐ โดย นายอธิบดี ลิมสัมพันธ์สันติ ฝ่ายพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลประชาชน สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)

Biz Portal ศูนย์กลางบริการภาครัฐเพื่อภาคธุรกิจ โดย ดร.อาศิส อัญญะโพธิ์ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลประชาชน สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)

Digital ID ระบบพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล โดย ดร.อาศิส อัญญะโพธิ์ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลประชาชน สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)

Electronic Document การออกเอกสารหลักฐานของทางราชการผ่านระบบดิจิทัล โดย นายสุพัชรินทร์ กิ่งแก้ว รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลแลกเปลี่ยนข้อมูล สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)

Government Data Exchange ระบบศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกลางภาครัฐ โดย นายสุพัชรินทร์ กิ่งแก้ว รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลแลกเปลี่ยนข้อมูล สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)

ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ (info.go.th) โดย นางสาวธารวิมล สิริเรืองอำไพ ฝ่ายพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลแลกเปลี่ยนข้อมูล สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)