DGA ร่วมกับสำนักงาน ก.พ.ร. และหน่วยงานพันธมิตร เปิดตัวแอปพลิเคชัน ‘ทางรัฐ’ เพื่อเป็นทางลัดถึงรัฐ ดาวน์โหลดเพียง ‘แอปฯ เดียว เพื่อประชาชนทุกช่วงวัย’


10 September 2564
876

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) สพร. หรือ DGA จัดงาน Virtual Seminar ‘เปิดตัวแอปพลิเคชันทางรัฐ’ ผ่านออนไลน์ โดยมี นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมด้วย ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล มาเล่าให้ฟังถึงความสะดวกสบายของประชาชนในการเข้าถึงบริการรัฐในช่วงสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) นี้ในหัวข้อ แอปฯ ทางรัฐ : บริการออนไลน์ภาครัฐที่เข้าถึงง่ายแค่ปลายนิ้ว โดยภายในงานได้รับเกียรติจาก สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) และหน่วยงานพันธมิตร ได้แก่ กรมการปกครอง สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด และ สำนักงานประกันสังคม มาร่วมเสวนาในหัวข้อ ‘ทางรัฐ’ แอปฯ เดียว เพื่อประชาชนทุกช่วงวัย ในวันที่ 10 กันยายน 2564

ทั้งนี้ นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า นโยบายและทิศทางการขับเคลื่อนการพัฒนาภาครัฐสู่การเป็น “รัฐบาลดิจิทัล” ถือว่าเป็นนโยบายเร่งด่วน และสำคัญมากที่รัฐบาลเร่งผลักดันมาโดยตลอด เพื่อการพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนที่ดีขึ้น โปร่งใสตรวจสอบได้ พัฒนาระบบจัดเก็บ และเปิดเผยข้อมูลของภาครัฐ ปรับปรุงระบบ ลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน ลดขั้นตอนที่ยุ่งยากเกินความจำเป็น ลดข้อจำกัดด้านกฎหมายที่เป็นปัญหาอุปสรรคต่อการทำธุรกิจ และการดำรงชีวิตของประชาชนให้เกิดการขับเคลื่อนการให้บริการในทิศทางที่ตรงกับความต้องการของประชาชน และภาคธุรกิจ พร้อมกับสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐสามารถดำเนินงานได้อย่างเป็นรูปธรรม สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ สพร. จึงร่วมกับหน่วยงานรัฐ ได้จัดทำแผนแม่บทพอร์ทัลกลางเพื่อประชาชนระยะ 3 ปี ขึ้น เพื่อเป็นแนวทางในการยกระดับการให้บริการประชาชน โดยร่วมมือกันพัฒนาระบบบริการกลางที่รวบรวมงานบริการภาครัฐ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการติดต่อขอรับบริการผ่านช่องทางออนไลน์ 

จากแนวทางดังกล่าว สพร.จึงได้พัฒนาแพลตฟอร์มกลางขึ้นมาภายใต้ชื่อ “ทางรัฐ” ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันที่ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการภาครัฐได้จากจุดเดียวได้ ทุกที่ทุกเวลาผ่านสมาร์ทโฟน โดยได้รับความร่วมมือจากหลากหลายส่วนราชการที่เห็นความสำคัญของการให้บริการดิจิทัลที่สะดวกสบายแก่ประชาชน และได้เริ่มนำบริการบางส่วนมาเชื่อมโยงและให้บริการบน ทางรัฐ ตอบสนองความต้องการของประชาชนทุกคน ทุกช่วงวัย อย่างทั่วถึง เท่าเทียม และเมื่อประชาชนดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน ทางรัฐ ลงบนโทรศัพท์สมาร์ทโฟนและใช้งานจะพบว่า สามารถเข้าถึงบริการต่างๆ จากภาครัฐ ได้ง่ายๆ ด้วยปลายนิ้ว

ด้าน ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล กล่าวว่า การนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาเป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างสรรค์บริการทั้งการพัฒนาบริการเดิม และเสริมบริการใหม่ มาช่วยลดขั้นตอนการติดต่อราชการที่ซ้ำซ้อนลง เพื่อให้หน่วยงานรัฐสามารถตอบโจทย์ความต้องการของประชาชนให้ดำเนินชีวิตได้อย่างสะดวกรวดเร็ว เข้าถึงบริการของรัฐได้ง่ายขึ้น ตามความคาดหวังของประชาชนที่เปลี่ยนแปลงไปในยุคดิจิทัล ที่ในระยะเวลาอันใกล้นี้หน่วยงานรัฐจะถูกคาดหวังว่าจะสามารถเข้าถึงได้ 24 ชั่วโมง ไม่ใช่เพียงแค่ในเวลาราชการเท่านั้น ดังนั้นการรวมศูนย์บริการภาครัฐให้เป็นพอร์ทัลกลางจึงเป็นปัจจัยสู่ความสำเร็จในการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลให้แข่งขันได้ ซึ่งเป็นที่มาของความร่วมมือที่สำคัญกับหลายหน่วยงานภาครัฐได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.), กรมการปกครอง และหน่วยงานพันธมิตรที่เกี่ยวข้องในการจัดทำ ‘แอปพลิเคชันทางรัฐ’

โดยแอปพลิเคชันทางรัฐนี้เป็นแพลตฟอร์มที่ออกแบบมาเพื่อตอบไลฟ์สไตล์ยุคดิจิทัล ช่วยให้ประชาชนทุกช่วงวัยสามารถตรวจสอบสิทธิ์ จ่ายบิล หรือติดตาม สถานะการขอใช้บริการจากภาครัฐได้อย่างง่ายดาย ได้ทุกที่ทุกเวลา สำหรับหน่วยงานภาครัฐที่ต้องการยกระดับการให้บริการประชาชนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นก็สามารถนำข้อมูล และบริการต่าง ๆ มาให้บริการผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐได้ด้วย เพียงทุกท่านดาวน์โหลด และลงทะเบียนไม่กี่ขั้นตอน ก็จะพบกับบริการของแต่ละหน่วยงานที่พร้อมอำนวยความสะดวกให้ทุกท่านได้ในทุกช่วงวัยกว่า 30 บริการ ตัวอย่างเช่น วัยแรกเกิด ซึ่งมีโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดของประเทศไทยช่วยครอบครัวยากจนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ของกรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ที่สามารถเข้ามาตรวจสอบสถานะสิทธิได้ วัยเรียน ก็มีเมนูหนังสือรับรองผลฯ O-Net ที่สามารถดูผลคะแนนจากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติได้ และสำหรับวัยทำงานก็มีบริการภาครัฐรองรับการเติบโตต่อยอด ด้วยเมนูตรวจสอบเครดิตบูโร ของ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด และสามารถตรวจสอบสิทธิประกันสังคม ของ สำนักงานประกันสังคม สิทธิการรักษาพยาบาล สถานะผู้ประกันตนได้เพียงไม่กี่นาที สำหรับช่วงรอยต่อของวัยทำงานที่กำลังเตรียมเข้าสู่ช่วงวัยชรา  ก็สามารถเช็กยอดเงินสมทบชราภาพผ่านแอปฯ ทางรัฐได้ด้วย โดยอนาคตจะมีการขยายความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ เพื่อนำบริการที่มีความหลากหลายมากขึ้น มาให้บริการประชาชนได้อย่างใกล้ชิดติดมือถือ ซึ่งนับเป็นมิติใหม่ของบริการรัฐที่ร่วมมือกันทำให้เกิดศูนย์รวมบริการภาครัฐที่สามารถบริการประชาชนได้แบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ในทุกช่วงวัย ซึ่งต้องขอขอบคุณหน่วยงานรัฐทุกหน่วยงานที่เป็นเจ้าของบริการบนแอปพลิเคชันทางรัฐ ที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของความร่วมมือในการสร้างองค์ประกอบต่างๆ ของการเป็นรัฐบาลดิจิทัลให้เกิดขึ้นได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์และสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างไร้รอยต่อ

รับชม 🔴 LIVE ย้อนหลังได้ที่