DGA ได้ผลประเมิน ITA ประจำปี 2564 ระดับ AA ได้ 97.53 คะแนน ส่งผลให้ก้าวขึ้นสู่องค์กรคุณธรรมและความโปร่งใส “ลำดับที่ 1” ของสำนักนายกรัฐมนตรี และได้ลำดับที่ 2 จาก 55 องค์การมหาชน


30 August 2564
1154

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ITA ประจำปี 2564

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี 2564 โดย สำนักประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส สำนักงาน ป.ป.ช. ของ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) สพร. หรือ DGA ได้ก้าวขึ้นสู่องค์กรคุณธรรมและความโปร่งใส “ลำดับที่ 1” ของสำนักนายกรัฐมนตรี โดยมีคะแนน 97.53 คะแนน อยู่ในระดับผลการประเมิน AA และเป็นองค์การมหาชน ลำดับที่ 2 จาก 55 องค์การมหาชน ขึ้นจากปีที่แล้ว 32 อันดับ

ความสำเร็จในครั้งนี้เกิดจากความร่วมมือของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่ให้ความร่วมมือและให้การสนับสนุนเป็นอย่างดี ทำให้ สพร. สามารถก้าวสู่องค์กรดิจิทัลที่มีคุณธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้

หมายเหตุ ตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 21 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่กำหนดให้ผลการประมิน ITA เป็นตัวชี้วัตในแนวทางการป้องกันการทุจริตของประเทศไทย และกำหนดค่าเป้าหมายในระยะแรก (พ.ศ. 2561 -2565) คือ ภายในปี พ.ศ. 2565 หน่วยงานภาครัฐจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 จะต้องมีผลการประเมิน ITA 85 คะแนนขึ้นไป ซึ่งภาพรวมเฉลี่ยระดับประเทศอยู่ที่ 81.25 คะแนน