DGA ได้ผลประเมิน ITA ประจำปี 2562 ระดับ A ได้ 90.12 คะแนน ส่งผลให้ก้าวขึ้นสู่องค์กรคุณธรรมและความโปร่งใส “ลำดับที่ 4” และได้ลำดับที่ 10 จาก 40 องค์การมหาชน


21 October 2562
10484

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) เป็นการประเมินที่มีจุดมุ่งหมายที่ก่อให้เกิดการพัฒนาและปรับปรุงด้านคุณธรรมและความโปร่งใสสำหรับการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศ โดยตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2561 มีมติเห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานต้องให้ความร่วมมือและเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 โดยใช้แนวทางและเครื่องมือการประเมินตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด นอกจากนี้ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ยังได้ถูกกำหนดไว้ในแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 2561 – 2580) ซึ่งมีผลผูกพันให้หน่วยงานภาครัฐทุกแห่งจะต้องเข้าร่วมการประเมินตั้งแต่ปี พ.ศ. 2561 ไปจนถึงปี พ.ศ. 2580

สำหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 นั้น สำนักงาน ป.ป.ช. โดยสำนักประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสได้ดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 8,299 หน่วยงาน ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ระบบ ITAS) ประกอบด้วย องค์กรอิสระ องค์กรอัยการ ศาล หน่วยงานในสังกัดรัฐสภา กรมหรือเทียบเท่า องค์การมหาชน รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานของรัฐอื่น ๆ จังหวัด กองทุน สถาบันอุดมศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยได้เริ่มกระบวนการประเมินในช่วงเดือนเมษายน 2562 และประมวลผลแล้วเสร็จเมื่อเดือนกันยายน 2562 ที่ผ่านมา

ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 21 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่กำหนดให้ผลการประมิน ITA เป็นตัวชี้วัตในแนวทางการป้องกันการทุจริตของประเทศไทย และกำหนดค่าเป้าหมายในระยะแรก (พ.ศ. 2561 -2565) คือ ภายในปี พ.ศ. 2565 หน่วยงานภาครัฐจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 จะต้องมีผลการประเมิน ITA 85 คะแนนขึ้นไป ประเภทองค์การมหาชน คะแนนเฉลี่ย 87.77 คะแนน ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 82.50

ปัจจุบัน ภาพรวมทั้งประเทศไทยอยู่ในระดับปานกลาง มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 66.73 คะแนน จากผลการประเมินพบว่า มีหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์ A และ AA จำนวน 970 หน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ 11.69 เท่านั้น สำหรับการให้คะแนนความโปร่งใสหน่วยงาน สามารถแบ่งเป็นเกรดต่าง ๆ ได้ดังนี้ เกรด AA 95-100 คะแนน, เกรด A 85-94.99 คะแนน, เกรด B 75-84.99 คะแนน, เกรด C 65-74.99 คะแนน, เกรด D 55-64.99 คะแนน และเกรด F 0-54.99 คะแนน ซึ่งหน่วยงานภาครัฐที่จะผ่านเกณฑ์ประเมินได้นั้นจะต้องได้คะแนนตั้งแต่ 85 คะแนน หรือได้ตั้งแต่เกรด A ขึ้นไป

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) สพร. หรือ DGA เป็นหน่วยงานที่เข้าร่วมรับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) จากสำนักงาน ป.ป.ช. ซึ่งได้คะแนนและลำดับดีขึ้นทุกปี ดังเห็นได้จากปีที่ผ่านมาคะแนนอยู่ที่ 89.14 คะแนน อยู่อันดับที่ 14 ขององค์การมหาชน และในปี 2562 ได้ก้าวขึ้นสู่องค์กรคุณธรรมและความโปร่งใส​ “ลำดับที่ 4” ของกระทรวงดิจิทัลเศรษฐกิจและสังคม* ได้ผลคะแนน 90.12 คะแนน ระดับผล A และจัดเป็นอันดับที่ 10 จาก 40 องค์การมหาชน ซึ่งขึ้นจากปีที่แล้ว 4 อันดับ และได้เป็นหน่วยงานภาครัฐ ลำดับที่ 279 จาก 8,299 หน่วยงานทั่วประเทศ ซึ่งความสำเร็จในครั้งนี้เกิดขึ้นจากความร่วมมือของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ DGA ที่ให้ความร่วมมือและให้การสนับสนุนเป็นอย่างดี ทำให้ DGA สามารถก้าวสู่องค์กรดิจิทัลที่มีคุณธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้ และจะยังคงรักษามาตรฐานให้ดียิ่งขึ้นไปอีกทั้งในปัจจุบันและอนาคต

* หมายเหตุ “ลำดับที่ 4” ของกระทรวงดิจิทัลเศรษฐกิจและสังคม ณ เวลาที่ได้รับการประเมิน ปัจจุบันเป็นหน่วยงานในการกำกับดูแลของนายกรัฐมนตรี สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี

อ่านข่าวเพิ่มเติมได้ที่ >>>
https://www.nacc.go.th/…/freetemp/article_20191017130012.pdf

ประกาศผล
https://www.nacc.go.th/downl…/article/Article_ITA_171062.pdf