DGA ประกาศแผนการขับเคลื่อน Digital government Technology and Innovation Center โดย ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล


12 June 2563
2834

วันที่ 12 มิถุนายน 2563 สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) Facebook Live “ประกาศแผนการขับเคลื่อน Digital government Technology and Innovation Center” โดย ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล และ คุณณพิชญา เทพรอด ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

เจาะลึกถึงประโยชน์ของ โครงการ “Digital Government Technology & Innovation Center” หรือ “ศูนย์เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลภาครัฐ” กับบทบาทสำคัญในการเป็นศูนย์กลางนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลภาครัฐไทยแบบครบวงจรที่มุ่งมั่นผลักดันภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล และสร้างระบบนิเวศน์นวัตกรรมของเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับภาครัฐไทย (GovTech Innovation Ecosystem) เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการนวัตกรรมดิจิทัลไทยมีพื้นที่ในการสร้างผลงานและประโยชน์ แล้วต่อยอดสู่ความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจได้ต่อไป

ดาวน์โหลดเอกสาร คลิกที่นี่

เอกสารแนบ

1