DGA รับรางวัล Recognition of Excellence Awards ในงาน Thailand OpenGov leadership forum 2019 จากบริการตู้อเนกประสงค์ภาครัฐ


17 October 2562
807

นางไอรดา เหลืองวิไล รองผู้อำนวยการ รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) สพร. หรือ DGA Thailand เข้ารับรางวัล Recognition of Excellence Awards ในงาน Thailand OpenGov Leadership Forum 2019 จากบริการ ตู้อเนกประสงค์ภาครัฐ หรือ Government Smart Kiosk

ซึ่งเป็นช่องทางเพื่อการเข้าถึงข้อมูลและบริการภาครัฐแบบครบวงจรในรูปแบบดิจิทัล ผ่านพื้นที่ให้บริการหน่วยงานของรัฐและพื้นที่สาธารณะ ครอบคลุมในทุกภูมิภาคทั่วประเทศกว่า 119 จุด ด้วยการยืนยันตัวตนเข้าถึงบริการภาครัฐกว่า 21 บริการ ด้วยบัตรประจำตัวประชาชนเพียงใบเดียว

โดยมีบริการที่โดดเด่นคือ การอำนวยความสะดวกให้กับผู้กู้ยืม กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา หรือ กยศ. สามารถสั่งพิมพ์ใบสลิป เพื่อนำ QR code ไปชำระเงินผ่าน KTB Net Bank ได้ เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2562 ณ โรงแรมมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพฯ

ทั้งนี้ ตู้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐ หรือ Government Smart Kiosk ปัจจุบันมีจำนวน 21 บริการ ดังนี้

ตรวจสอบข้อมูล

• ระบบข้อมูลทะเบียนราษฎร์ (ข้อมูลบุคคล) (กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย)

• ระบบตรวจสอบข้อมูลผู้ใช้น้ำการประปานครหลวง (การประปานครหลวง กระทรวงมหาดไทย)

• ระบบตรวจสอบนัดหมาย รพ.รามาธิบดี (โรงพยาบาลรามาธิบดี)

• ข้อมูลบัญชีสินเชื่อในเครดิตบูโรแบบสรุป (บริษัท ข้อมูลเครดิตบูโรแห่งชาติ)

• ระบบตรวจสอบการใช้บริการ Appcenter (log)  (สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล)

• ระบบข้อมูลการตรวจสุขภาพบุคคล รพ. ในสังกัดสำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข)

• ระบบตรวจสอบเงินบำเหน็จบำนาญ (กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ)

• ระบบตรวจสอบใบสั่ง (สำนักงานตำรวจแห่งชาติ)

• ระบบข้อมูลสิทธิประกันสุขภาพ (สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

• ระบบตรวจสอบสิทธิประกันสังคม (สำนักงานประกันสังคม)

• ระบบตรวจสอบสิทธิ์ รพ.ราชวิถี (โรงพยาบาลราขวิถี)

• ระบบตรวจสอบสิทธิ์ (รพ.เขต 5 ราชบุรี, รพ.เขต 4)

• ระบบตรวจสอบนัดหมาย (รพ.เขต 5 ราชบุรี, รพ.เขต 4)

• ระบบตรวจสอบค่า BMI (รพ.เขต 5 ราชบุรี, รพ.เขต 4)

• ระบบตรวจสอบเงินสะสมกรณีชราภาพ (สำนักงานประกันสังคม)

• ระบบติดตามเรื่องร้องเรียน (สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน)

• ระบบตรวจสอบเรื่องร้องเรียนกระทรวงยุติธรรม

• ระบบตรวจสอบการกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา)

สมัคร

• สมัครระบบยืนยันตัวบุคคลกลาง สำหรับประชาชน (OpenID on Kiosk) : (สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล)

ดูข้อมูล

• Government Channel

จ่าย

• จ่ายค่าน้ำประปา (การประปานครหลวง)

สามารถเช็กจุดติดตั้งตู้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐใกล้บ้านได้ที่ https://www.dga.or.th/th/content/920/12627/