การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการบูรณาการฐานข้อมูลกลางภาครัฐ


3 October 2560
9896

การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการบูรณาการฐานข้อมูลกลางภาครัฐ

2561 แบบรายงานผลการดำเนินการ ตามข้อสั่งการนายก
 

 • แบบรายงานผลการดำเนินการ สำหรับหน่วยงาน ตามข้อสั่งการนายก
 • 2560 รายงานการประชุม
   

 • (ร่าง) รายงานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการบูรณาการฐานข้อมูลกลางภาครัฐ ครั้งที่ 2-2560
 • แบบรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการบูรณาการฐานข้อมูลกลางภาครัฐ ครั้งที่ 2-2560
 • รายงานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการบูรณาการฐานข้อมูลกลางภาครัฐ ครั้งที่ 1-2560
 • 2560 Presentation
   

 • ครั้งที่ 2-2560 presentation ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการบูรณาการฐานข้อมูลภาครัฐ
 • ครั้งที่ 1-2560 presentation ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการบูรณาการฐานข้อมูลภาครัฐ
 • 2560 วาระการประชุม
   

 • ครั้งที่ 2-2560 วาระการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการบูรณาการฐานข้อมูลกลางภาครัฐ
 • ครั้งที่ 1-2560 วาระการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการบูรณาการฐานข้อมูลกลางภาครัฐ
 • เอกสารประกอบการประชุม
   

 • ร่างพรบ.รัฐบาลดิจิทัล (สปท)
 • รายงาน สปท เรื่องพรบ.รัฐบาลดิจิทัล
 • เอกสารนำเสนอ Workshop การสำรวจความพร้อมฐานข้อมูลเเละชุดข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐ
 • Government Big Data & รายงานผลการสำรวจความพร้อมของฐานข้อมูลภาครัฐ นำเสนอ ณ วันที่ 1 ธค 2560
 • แบบสำรวจ
   

 • แบบสำรวจความพร้อมฐานข้อมูลภาครัฐ
 • แบบสำรวจความคิดเห็นและความเชื่อมโยงระหว่างกฎหมายและกฎระเบียบของหน่วยงานภาครัฐกับร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยรัฐบาลดิจิทัล พ.ศ. ….
 • แบบสำรวจสถานะการใช้ประโยชน์ Big Data ของหน่วยงานภาครัฐ
 •  

  เอกสารแนบ

  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15