การประชุมหารือเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจำแนกประเภทข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับศูนย์ข้อมูลภาครัฐ


17 กรกฎาคม 2558
1234

การประชุมหารือเชิงปฏิบัติการ

เรื่องการจำแนกประเภทข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับศูนย์ข้อมูลภาครัฐและ

การติดตามข้อมูลจากแบบสำรวจข้อมูลเพื่อการพัฒนาประสิทธิภาพระบบสารสนเทศภาครัฐ

เพื่อรองรับเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy)

—————————————————————————

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ

  • แบบสำรวจการจำแนกประเภทข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับศูนย์ข้อมูลภาครัฐ
  • กำหนดการ