งานประชุมชี้แจงการปรับปรุงระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์และการอบรมการใช้งาน


2 December 2564
3299

งานประชุมชี้แจงการปรับปรุงระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์และการอบรมการใช้งาน เมื่อวันอังคารที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

เรื่องระเบียบสารบรรณใหม่ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2564 โดย ดร. อาศิส อัญญะโพธิ์ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลประชาชน สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)

อบรมการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

• รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงเวอร์ชันใหม่ และกำหนดการณ์ปรับปรุง

• สาธิตการใช้งานเบื้องต้น เช่น การลงนามด้วย Digital Signature และการรับ-ส่งด้วย e-mail Saraban เป็นต้น

โดย นายอรรถสิทธิ์ เสริมธนวิศาล หัวหน้าทีมกลุ่มงานพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลภาครัฐ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) และทีมงานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

สาธิตการใช้งานฟังก์ชันใหม่ ระบบ e-Saraban

เอกสารแนบ

1

กำหนดการ saraban

232 ครั้ง
2
3
4