CEO WISDOM : สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ


26 October 2566
721

“พาคนไปเจองาน พางานมาเจอคน ดูแล ครอบคลุม เข้าถึงคนทุกอาชีพ ด้วยรัฐบาลดิจิทัล” คุยแบบ CEO Wisdom กับคุณจุลลดา มีจุล ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)

พูดถึงเรื่อง ‘อาชีพ’ ถือเป็นเรื่องสำคัญในชีวิตของเราทุกคน เป็นช่องทางในการเลี้ยงชีพ เป็นเสาหลักของบ้าน หรือ อาจเป็นเป้าหมายในการใช้ชีวิตของใครสักคน

แต่อาชีพเล็กๆ ของคน คนหนึ่ง จะเติบโตไปเป็นเจ้าของกิจการได้ไหม?

นั่นเป็นเป้าหมายที่คุณจุลลดา มีจุล และสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) อยากเห็นและกำลังลงมือทำให้เกิดขึ้นจริงด้วย ‘รัฐบาลดิจิทัล’

รัฐบาลดิจิทัลมีบทบาทสำคัญกับ Mission สำคัญของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพอย่างไร?

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) หรือ สคช. มี Mission หลักคือการพัฒนากำลังคนของประเทศ โดยเชื่อมโยงฝั่งของภาคแรงงานและภาคการศึกษามาเจอกัน ภายใต้กรอบการทำงานที่เน้นในเรื่องของการรับรองให้คนไทยได้มาตรฐานทางด้านอาชีพ โดยปัจจุบัน สคช. มีมาตรฐานอาชีพรองรับประมาณ 1,000 อาชีพ

“เราไม่สนใจว่า เขาจะเรียนจบอะไรมา แต่สิ่งที่เราสนใจคือ เขามีสมรรถนะและทำงานได้ตามมาตรฐานอาชีพนั้นๆ หรือเปล่า เราพร้อมที่จะดูแล ครอบคลุม เข้าถึงคนทุกอาชีพ”

ปัจจุบันหนึ่งใน Mission สำคัญที่จะมาตอบโจทย์คนทุกอาชีพ คือ การที่ทาง สคช. ได้มีการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการจัดการข้อมูลและให้บริการกับประชาชนด้วยแพลตฟอร์ม “e-Workforce ecosystem Platform”

First idea ที่ทำให้ สคช. ริเริ่มแพลตฟอร์มสำคัญเกี่ยวกับรัฐบาลดิจิทัล?

e-Workforce ecosystem Platform หรือ EWE Platform เป็นแพลตฟอร์มที่เชื่อมโยงฐานข้อมูลร่วมกับหน่วยงานภาครัฐต่างๆ เกี่ยวกับกำลังแรงงานของประเทศ

ริเริ่มในเดือนธันวาคมปี 2563 ผ่านมติของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศชุดที่ 13 ว่าด้วยเรื่องของการวางแผนปฏิรูปประเทศ เน้นทางด้านกีฬา วัฒนธรรม แรงงาน และทรัพยากรมนุษย์ โดย สคช. ได้เสนอเรื่องของ Big Data ที่ทางด้านแรงงาน เพื่อเชื่อมโยงฐานข้อมูลหลังบ้านกับหน่วยงานภาครัฐตามแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. 2566 – 2570 ซึ่งจะเป็นการตอบโจทย์รัฐบาลดิจิทัลของภาคแรงงานในการให้บริการกับประชาชนให้ได้ดีที่สุด

EWE Platform จะทำให้เกิดคำว่ารัฐบาลดิจิทัลได้อย่างไร?

ส่วนสำคัญที่สุดบน EWE Platform คือ e-Portfolio ประชาชนสามารถมาฝากโปรไฟล์ของตนเองเอาไว้ได้ตลอดชีวิต ไม่ว่าเขาจะทำงานอะไรมา เรียนจบอะไรมา EWE Platform จะรวบรวมฐานข้อมูลมาเก็บไว้ให้โดยอัตโนมัติ เช่น Digital Transcript หรือ Certificated อบรมจาก DGA เป็นต้น

ดังนั้น EWE Platform จะตอบโจทย์ความเป็นรัฐบาลดิจิทัลเรื่องของการเชื่อมโยงฐานข้อมูลด้านการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้กับคนทำงาน และที่สำคัญ คือ จะเป็นแพลตฟอร์มที่ทำให้คนที่ต้องการหางานไปเจองานที่ตรงกับสายอาชีพและความสามารถของตนเองได้อย่างดีที่สุด

ปัจจัยที่ทำให้แพลตฟอร์มนี้ที่ขับเคลื่อนด้วย ‘รัฐบาลดิจิทัล’ ประสบความสำเร็จ?

สิ่งสำคัญคือ “ความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐที่มีข้อมูลทางด้านดิจิทัลทั้งหมด” ซึ่งจะประสบความสำเร็จตอบโจทย์ความเป็น ‘รัฐบาลดิจิทัล’ ไม่ได้เลย หากไม่มีจิ๊กซอว์เหล่านี้

1. กลุ่มคนทำงาน รัฐบาลดิจิทัลจะเดินหน้าไปสู่ความสำเร็จได้ ต่อเมื่อคนไทยเข้ามาใช้งาน e-Portfolio ให้ได้มากที่สุด

2. รัฐบาล หากสามารถเชื่อมโยงข้อมูลถึงกันได้ จะทำให้ภาครัฐสามารถที่จะวิเคราะห์ข้อมูลจาก Dashboard ในการพัฒนากำลังคนได้อย่างแม่นยำและชัดเจนมากยิ่งขึ้น และสามารถให้บริการประชาชนแบบ One Stop Service ที่เน้นในเรื่องของการเรียนรู้ตลอดชีวิต การมีงานทำได้ตลอดไป

Do & Don’t ถ้าหน่วยงานรัฐอยากให้คำว่ารัฐบาลดิจิทัลเกิดขึ้นได้จริง?

Do – ขอความร่วมมือทุกหน่วยงาน เปิดใจ เปิดกว้าง เปลี่ยน Mindset และให้ความร่วมมือทางด้านดิจิทัลให้มากที่สุด ทิศทางรัฐบาลดิจิทัลที่จะกำหนดจาก CEO ของแต่ละหน่วยงานลงมายังผู้ปฏิบัติงานเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด

“ถ้าเบอร์หนึ่งไม่เดินหน้าเรื่องดิจิทัล ข้างล่างลงมาเขาก็คงจะเดินลำบาก”

ควบคู่กับการดูแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. 2566 – 2570 ให้ชัดเจนถึงจะทำให้เราเดินหน้าไปในระยะยาวได้

Don’t – การทำงานในลักษณะนี้ต้องมีความท้าทายและความกล้าหาญในการเดินหน้า ลองผิดลองถูก และมีกฎหมายหลายตัวที่เราต้องระมัดระวัง เช่น เรื่องของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)

ประชาชนจะได้รับประโยชน์อะไรจากแพลตฟอร์มนี้ที่ขับเคลื่อนด้วย ‘รัฐบาลดิจิทัล’

ผลลัพธ์สำคัญที่สุด คือ การที่นำรัฐบาลดิจิทัลเข้ามาปรับใช้กับแพลตฟอร์มนี้ โดยประชาชนสามารถหางานได้ มีงานทำ พัฒนาตนเองได้ต่อไปเรื่อยๆ มีทางเลือกในการตัดสินใจ มีโอกาสได้เรียนรู้ตลอดระยะเวลาที่เขาทำงาน

“สมมติช่างซ่อมรถยนต์คนหนึ่ง สคช. ไม่อยากมองเห็นช่างซ่อมรถยนต์คนหนึ่ง เป็นช่างซ่อมรถยนต์ตั้งแต่อายุ 25 ไปจนอายุ 60 แต่เราอยากจะเห็นช่างซ่อมรถยนต์คนนั้น สามารถเติบโตขึ้นมาเป็นเจ้าของอู่รถได้”

สุดท้ายนี้สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพจะเดินหน้าสู่คำว่า “รัฐบาลดิจิทัล” ให้คนไทยมีชีวิตที่ง่ายขึ้นอย่างไร?

สิ่งที่จำเป็นที่สุด คือ ความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

“ประชาชนอยากจะได้ประโยชน์ ประชาชนก็ต้องมีส่วนร่วม ผู้ประกอบการอยากจะได้ประโยชน์ ผู้ประกอบการก็ต้องมีส่วนร่วม ทุกหน่วยงานภาครัฐก็ต้องร่วมกันในการเดินหน้าสู่รัฐบาลดิจิทัล” 

ภาครัฐมีแพลตฟอร์มให้ท่านแล้ว สิ่งที่เหลืออยู่คือ ความร่วมมือกับทุกภาคส่วนที่จะต้องเข้ามาใช้ประโยชน์และพัฒนาสิ่งนี้ร่วมกัน มารอดูกันต่อไปว่าจะทำได้อย่างที่เราคาดหวังไว้หรือไม่ และสิ่งนี้จะประสบความสำเร็จไปไม่ได้ ภายใต้การดำเนินงานของ สคช. เพียงหน่วยงานเดียว แต่จะต้องอาศัยความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐทั้งหมดที่จะต้องพร้อมก้าวไปสู่การเป็น ‘รัฐบาลดิจิทัล’ อย่างเต็มรูปแบบ

CEO WISDOM : สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ

เอกสารแนบ

1