รู้ลึก PDPA เอกสารแม่แบบสำหรับการดำเนินการ
ของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลภาครัฐ (Version 1.0)


5 พฤษภาคม 2564
3325

ชุดเอกสารแม่แบบ (template) สำหรับการดำเนินการของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลภาครัฐ (Version 1.0) ประกอบด้วยเอกสารทั้งหมด 7 รายการ ประกอบด้วย แนวปฏิบัติสำหรับการดำเนินการของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งอธิบายหน้าที่สำคัญพื้นฐานของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล (Data Controller) พร้อมคำอธิบายการทำงาน อิงตาม มาตรา 37 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 2562 นอกจากนี้ยังประกอบด้วยเอกสารแม่แบบอีก 6 รายการ เพื่อให้หน่วยงานรัฐสามารถนำไปปรับใช้ตามกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลและภารกิจของตน

เอกสารอีก 6 รายการ ประกอบด้วย (1) นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) (2) คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) (3) เอกสารแสดงความยินยอม (Consent Form) (4) ข้อตกลงการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Data Processing Agreement) (5) บันทึกรายการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Record of Processing Activity: ROPA และ (6) นโยบายคุกกี้ (Cookies Policy)

เอกสารทั้ง 6 รายการจัดทำในรูปแบบลักษณะฟอร์มสำหรับกรอกข้อมูล ตัวอย่างการกรอก พร้อมคำอธิบายประกอบความเข้าใจ ซึ่ง สพร. หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารชุดนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานภาครัฐ ลดระยะเวลาในการทำความเข้าใจกฎหมาย การจัดทำเอกสาร เอื้ออำนวยให้ภาครัฐสามารถขับเคลื่อนไปสู่รัฐบาลดิจิทัลได้อย่างมั่นคง รวดเร็ว และยั่งยืนต่อไป

เอกสารแนบ

1
2
3
4
5
6
7

นโยบายคุกกี้

167 ครั้ง