ตรวจสอบผลการจัดอันดับการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์


5 August 2558
13902

ตามที่ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ได้มีการสำรวจระดับความพร้อมการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานภาครัฐ

โดยมีการนำเสนอผลการสำรวจในภาพรวมเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2558  ที่ผ่านมา
ท่านสามารถตรวจสอบผลคะแนนของหน่วยงานท่านได้ โดย download file เอกสารและเปิด File ด้วย Password ที่ทางสรอ. จัดส่งให้กับท่าน

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 
ส่วนงานนโยบายรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ psp_division@ega.or.th
โทร 02 612 6000 ต่อ 6101- 6105

สรอ. หวังว่าท่านจะได้รับประโยชน์จากผลการสำรวจในครั้งนี้

เอกสารประกอบ

 • ผลการสำรวจระดับความพร้อมการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับหน่วยงานภาครัฐ 2558
 • แบบสำรวจ e-Gov Readiness confidential
 • รายชื่อหน่วยงาน

  1. กระทรวงกลาโหม

 • สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
 • กรมราชองค์รักษ์
 • กองทัพบก
 • กองทัพเรือ
 • กองทัพอากาศ
 • องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมป์
 • 2. กระทรวงการคลัง

 • สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
 • โรงงานยาสูบ
 • ธนาคารออมสิน
 • ธนาคารอาคารสงเคราะห์
 • ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
 • องค์การสุรา (กรมสรรพสามิต)
 • โรงงานไพ่ (กรมสรรพสามิต)
 • ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
 • บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม
 • บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
 • ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
 • บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
 • กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
 • ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
 • สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
 • กรมธนารักษ์
 • กรมศุลกากร
 • กรมสรรพากร
 • สำนักงานคณะกรรมการการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
 • สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
 • สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
 • 3. กระทรวงการต่างประเทศ

 • กรมพิธีการทูต
 • กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
 • กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้
 • กรมอาเซียน
 • 4. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

 • การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
 • สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
 • กรมพลศึกษา
 • กรมการท่องเที่ยว
 • การกีฬาแห่งประเทศไทย
 • สถาบันการพลศึกษา
 • กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว
 • 5. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

 • สำนักงานธนานุเคราะห์
 • สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
 • กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
 • สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
 • สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์ เด็กเยาวชน ผู้ด้อยโอกาสและผู้สูงอายุ
 • สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)
 • 6. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 • กรมชลประทาน
 • กรมประมง
 • กรมปศุสัตว์
 • กรมพัฒนาที่ดิน
 • กรมวิชาการเกษตร
 • กรมส่งเสริมการเกษตร
 • กรมส่งเสริมสหกรณ์
 • สำนักงานปฎิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
 • สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
 • สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
 • กรมการข้าว
 • สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
 • กรมหม่อนไหม
 • 7. กระทรวงคมนาคม

 • การท่าเรือแห่งประเทศไทย
 • การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
 • การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
 • องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
 • บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด
 • กรมการขนส่งทางบก
 • กรมเจ้าท่า
 • กรมทางหลวง
 • กรมทางหลวงชนบท
 • กรมการบินพลเรือน
 • สำนักนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
 • 8. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 • องค์การสวนสัตว์
 • สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 • กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
 • กรมทรัพยากรธรณี
 • กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
 • กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช
 • สำนักงานนโยบายและแผนพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 • กรมป่าไม้
 • กรมทรัพยากรน้ำ
 • กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
 • องค์การสวนพฤกษศาสตร์
 • องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
 • สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)
 • องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
 • 9. กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 • บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
 • สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • กรมอุตุนิยมวิทยา
 • สำนักงานสถิติแห่งชาติ
 • สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟท์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
 • สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
 • 10. กระทรวงพลังงาน

 • การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
 • สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
 • กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
 • กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
 • กรมธุรกิจพลังงาน
 • สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
 • สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (องค์การมหาชน)
 • 11. กระทรวงพาณิชย์

 • องค์การคลังสินค้า
 • สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
 • กรมการค้าต่างประเทศ
 • กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
 • กรมทรัพย์สินทางปัญญา
 • กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
 • กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (กรมส่งเสริมการส่งออก)
 • ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน)
 • สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
 • ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย
 • 12. กระทรวงมหาดไทย

 • การไฟฟ้านครหลวง
 • การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
 • การประปานครหลวง
 • การประปาส่วนภูมิภาค
 • องค์การตลาด
 • สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
 • กรมการปกครอง
 • กรมการพัฒนาชุมชน
 • กรมที่ดิน
 • กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 • กรมโยธาธิการและผังเมือง
 • กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 • 13. กระทรวงยุติธรรม

 • สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
 • กรมคุมประพฤติ
 • กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
 • กรมราชทัณฑ์
 • กรมสอบสวนคดีพิเศษ
 • สำนักงานกิจการยุติธรรม
 • สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
 • สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
 • 14. กระทรวงแรงงาน

 • กรมการจัดหางาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
 • สำนักงานประกันสังคม
 • 15. กระทรวงวัฒนธรรม

 • สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
 • กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
 • สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
 • ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
 • สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
 • 16. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 • องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
 • สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • กรมวิทยาศาสตร์บริการ
 • สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
 • สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
 • สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
 • สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ
 • สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
 • สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
 • สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)
 • สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
 • สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน)
 • สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
 • ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ของประเทศไทย (องค์การมหาชน)
 • 17. กระทรวงศึกษา

 • สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
 • สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)
 • สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
 • สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
 • สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
 • สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
 • 18. กระทรวงสาธารณสุข

 • กรมควบคุมโรค
 • กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
 • สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
 • สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • องค์การเภสัชกรรม
 • 19. กระทรวงอุตสาหกรรม

 • การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 • สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
 • กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
 • กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
 • สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย
 • 20. ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง

 • สำนักราชเลขาธิการ
 • สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
 • สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 • สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
 • สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 • สำนักงานอัยการสูงสุด
 • สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
 • สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
 • สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
 • สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
 • สำนักงานศาลปกครอง
 • สำนักงานศาลยุติธรรม
 • สำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 • สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
 • สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
 • สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
 • สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย
 • สภากาชาดไทย
 • 21. สำนักนายกรัฐมนตรี

 • บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)
 • สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
 • สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
 • สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
 • สำนักข่าวกรองแห่งชาติ
 • สำนักงบประมาณ
 • สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
 • สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
 • สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
 • สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
 • สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
 • องค์การบริการการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)
 • สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)
 • สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
 • เอกสารแนบ

  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13

  43_สำนักงบประมาณ

  1736 ครั้ง
  14
  15
  16
  17
  18
  19

  203_สภากาชาดไทย

  1729 ครั้ง
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  31
  32
  33
  34
  35
  36
  37
  38
  39
  40
  41
  42
  43
  44
  45
  46
  47

  139_กรมควบคุมโรค

  1610 ครั้ง
  48
  49
  50
  51
  52
  53
  54
  55
  56
  57
  58
  59
  60
  61
  62
  63
  64
  65
  66
  67
  68
  69
  70
  71
  72
  73
  74
  75
  76

  128_กรมการจัดหางาน

  1440 ครั้ง
  77
  78
  79
  80
  81

  124_กรมราชทัณฑ์

  1399 ครั้ง
  82
  83

  122_กรมคุมประพฤติ

  1412 ครั้ง
  84
  85
  86
  87
  88

  117_กรมที่ดิน

  1450 ครั้ง
  89
  90

  115_กรมการปกครอง

  1424 ครั้ง
  91
  92

  36_องค์การตลาด

  1422 ครั้ง
  93
  94

  34_การประปานครหลวง

  1352 ครั้ง
  95
  96

  32_การไฟฟ้านครหลวง

  1384 ครั้ง
  97
  98
  99
  100
  101
  102
  103
  104
  105
  106
  107
  108
  109
  110
  111
  112
  113
  114
  115
  116
  117
  118
  119
  120
  121
  122
  123
  124
  125
  126
  127

  98_กรมทรัพยากรน้ำ

  1290 ครั้ง
  128

  97_กรมป่าไม้

  1300 ครั้ง
  129
  130
  131
  132

  93_กรมทรัพยากรธรณี

  1301 ครั้ง
  133
  134
  135

  26_องค์การสวนสัตว์

  1321 ครั้ง
  136
  137
  138

  88_กรมทางหลวงชนบท

  1303 ครั้ง
  139

  87_กรมทางหลวง

  1289 ครั้ง
  140

  86_กรมเจ้าท่า

  1259 ครั้ง
  141
  142
  143
  144
  145
  146
  147
  148
  149

  154_กรมหม่อนไหม

  1326 ครั้ง
  150
  151

  84_กรมการข้าว

  1345 ครั้ง
  152
  153
  154
  155
  156
  157

  78_กรมวิชาการเกษตร

  1279 ครั้ง
  158

  77_กรมพัฒนาที่ดิน

  1292 ครั้ง
  159

  76_กรมปศุสัตว์

  1337 ครั้ง
  160

  75_กรมประมง

  1341 ครั้ง
  161

  74_กรมชลประทาน

  1282 ครั้ง
  162
  163
  164
  165
  166
  167
  168
  169
  170
  171
  172

  65_กรมพลศึกษา

  1276 ครั้ง
  173
  174
  175

  63_กรมอาเซียน

  1255 ครั้ง
  176
  177
  178

  60_กรมพิธีการทูต

  1355 ครั้ง
  179
  180
  181
  182

  51_กรมสรรพากร

  1275 ครั้ง
  183

  50_กรมศุลกากร

  1322 ครั้ง
  184

  49_กรมธนารักษ์

  1357 ครั้ง
  185
  186
  187
  188
  189
  190
  191
  192
  193
  194
  195
  196
  197
  198

  4_ธนาคารออมสิน

  1321 ครั้ง
  199

  3_โรงงานยาสูบ

  1290 ครั้ง
  200
  201
  202

  59_กองทัพอากาศ

  1344 ครั้ง
  203

  58_กองทัพเรือ

  1342 ครั้ง
  204

  57_กองทัพบก

  1297 ครั้ง
  205

  56_กรมราชองครักษ์

  1293 ครั้ง
  206