ตรวจสอบผลการจัดอันดับการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์


5 สิงหาคม 2558
1234

ตามที่ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ได้มีการสำรวจระดับความพร้อมการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานภาครัฐ

โดยมีการนำเสนอผลการสำรวจในภาพรวมเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2558  ที่ผ่านมา
ท่านสามารถตรวจสอบผลคะแนนของหน่วยงานท่านได้ โดย download file เอกสารและเปิด File ด้วย Password ที่ทางสรอ. จัดส่งให้กับท่าน

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 
ส่วนงานนโยบายรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ psp_division@ega.or.th
โทร 02 612 6000 ต่อ 6101- 6105

สรอ. หวังว่าท่านจะได้รับประโยชน์จากผลการสำรวจในครั้งนี้

เอกสารประกอบ

 • ผลการสำรวจระดับความพร้อมการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับหน่วยงานภาครัฐ 2558
 • แบบสำรวจ e-Gov Readiness confidential
 • รายชื่อหน่วยงาน

  1. กระทรวงกลาโหม

 • สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
 • กรมราชองค์รักษ์
 • กองทัพบก
 • กองทัพเรือ
 • กองทัพอากาศ
 • องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมป์
 • 2. กระทรวงการคลัง

 • สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
 • โรงงานยาสูบ
 • ธนาคารออมสิน
 • ธนาคารอาคารสงเคราะห์
 • ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
 • องค์การสุรา (กรมสรรพสามิต)
 • โรงงานไพ่ (กรมสรรพสามิต)
 • ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
 • บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม
 • บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
 • ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
 • บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
 • กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
 • ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
 • สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
 • กรมธนารักษ์
 • กรมศุลกากร
 • กรมสรรพากร
 • สำนักงานคณะกรรมการการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
 • สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
 • สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
 • 3. กระทรวงการต่างประเทศ

 • กรมพิธีการทูต
 • กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
 • กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้
 • กรมอาเซียน
 • 4. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

 • การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
 • สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
 • กรมพลศึกษา
 • กรมการท่องเที่ยว
 • การกีฬาแห่งประเทศไทย
 • สถาบันการพลศึกษา
 • กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว
 • 5. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

 • สำนักงานธนานุเคราะห์
 • สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
 • กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
 • สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
 • สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์ เด็กเยาวชน ผู้ด้อยโอกาสและผู้สูงอายุ
 • สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)
 • 6. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 • กรมชลประทาน
 • กรมประมง
 • กรมปศุสัตว์
 • กรมพัฒนาที่ดิน
 • กรมวิชาการเกษตร
 • กรมส่งเสริมการเกษตร
 • กรมส่งเสริมสหกรณ์
 • สำนักงานปฎิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
 • สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
 • สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
 • กรมการข้าว
 • สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
 • กรมหม่อนไหม
 • 7. กระทรวงคมนาคม

 • การท่าเรือแห่งประเทศไทย
 • การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
 • การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
 • องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
 • บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด
 • กรมการขนส่งทางบก
 • กรมเจ้าท่า
 • กรมทางหลวง
 • กรมทางหลวงชนบท
 • กรมการบินพลเรือน
 • สำนักนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
 • 8. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 • องค์การสวนสัตว์
 • สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 • กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
 • กรมทรัพยากรธรณี
 • กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
 • กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช
 • สำนักงานนโยบายและแผนพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 • กรมป่าไม้
 • กรมทรัพยากรน้ำ
 • กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
 • องค์การสวนพฤกษศาสตร์
 • องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
 • สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)
 • องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
 • 9. กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 • บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
 • สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • กรมอุตุนิยมวิทยา
 • สำนักงานสถิติแห่งชาติ
 • สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟท์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
 • สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
 • 10. กระทรวงพลังงาน

 • การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
 • สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
 • กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
 • กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
 • กรมธุรกิจพลังงาน
 • สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
 • สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (องค์การมหาชน)
 • 11. กระทรวงพาณิชย์

 • องค์การคลังสินค้า
 • สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
 • กรมการค้าต่างประเทศ
 • กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
 • กรมทรัพย์สินทางปัญญา
 • กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
 • กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (กรมส่งเสริมการส่งออก)
 • ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน)
 • สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
 • ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย
 • 12. กระทรวงมหาดไทย

 • การไฟฟ้านครหลวง
 • การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
 • การประปานครหลวง
 • การประปาส่วนภูมิภาค
 • องค์การตลาด
 • สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
 • กรมการปกครอง
 • กรมการพัฒนาชุมชน
 • กรมที่ดิน
 • กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 • กรมโยธาธิการและผังเมือง
 • กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 • 13. กระทรวงยุติธรรม

 • สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
 • กรมคุมประพฤติ
 • กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
 • กรมราชทัณฑ์
 • กรมสอบสวนคดีพิเศษ
 • สำนักงานกิจการยุติธรรม
 • สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
 • สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
 • 14. กระทรวงแรงงาน

 • กรมการจัดหางาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
 • สำนักงานประกันสังคม
 • 15. กระทรวงวัฒนธรรม

 • สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
 • กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
 • สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
 • ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
 • สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
 • 16. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 • องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
 • สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • กรมวิทยาศาสตร์บริการ
 • สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
 • สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
 • สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
 • สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ
 • สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
 • สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
 • สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)
 • สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
 • สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน)
 • สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
 • ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ของประเทศไทย (องค์การมหาชน)
 • 17. กระทรวงศึกษา

 • สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
 • สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)
 • สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
 • สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
 • สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
 • สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
 • 18. กระทรวงสาธารณสุข

 • กรมควบคุมโรค
 • กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
 • สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
 • สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • องค์การเภสัชกรรม
 • 19. กระทรวงอุตสาหกรรม

 • การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 • สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
 • กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
 • กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
 • สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย
 • 20. ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง

 • สำนักราชเลขาธิการ
 • สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
 • สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 • สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
 • สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 • สำนักงานอัยการสูงสุด
 • สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
 • สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
 • สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
 • สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
 • สำนักงานศาลปกครอง
 • สำนักงานศาลยุติธรรม
 • สำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 • สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
 • สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
 • สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
 • สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย
 • สภากาชาดไทย
 • 21. สำนักนายกรัฐมนตรี

 • บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)
 • สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
 • สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
 • สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
 • สำนักข่าวกรองแห่งชาติ
 • สำนักงบประมาณ
 • สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
 • สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
 • สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
 • สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
 • สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
 • องค์การบริการการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)
 • สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)
 • สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
 • เอกสารแนบ

  88

  117_กรมที่ดิน

  12345 ครั้ง
  128

  97_กรมป่าไม้

  12345 ครั้ง
  139

  87_กรมทางหลวง

  12345 ครั้ง
  140

  86_กรมเจ้าท่า

  12345 ครั้ง
  151

  84_กรมการข้าว

  12345 ครั้ง
  160

  75_กรมประมง

  12345 ครั้ง
  172

  65_กรมพลศึกษา

  12345 ครั้ง
  175

  63_กรมอาเซียน

  12345 ครั้ง
  182

  51_กรมสรรพากร

  12345 ครั้ง
  183

  50_กรมศุลกากร

  12345 ครั้ง
  199

  3_โรงงานยาสูบ

  12345 ครั้ง
  203

  58_กองทัพเรือ

  12345 ครั้ง
  204

  57_กองทัพบก

  12345 ครั้ง