ขนาดอักษร |
TH EN

ข้อมูลเผยแพร่

(ร่าง) แผนแม่บทพอร์ทัลกลางเพื่อประชาชน ระยะ 3 ปี (Citizen Portal Roadmap)

11 มกราคม 2564 06:09:39
561
วันที่ : 11 มกราคม 2564 06:09:39 | 561 อ่าน

 

 

 

 

ที่มาโครงการ            
          ด้วยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) ภายใต้สำนักนายกรัฐมนตรี ทำหน้าที่สนับสนุนการเชื่อมโยงบริการดิจิทัลของหน่วยงานรัฐให้เกิดบริการสาธารณะแบบเบ็ดเสร็จ ตามที่คณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลกำหนด เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน ซึ่งปัจจุบันพบว่าหน่วยงานของรัฐได้ให้บริการประชาชนผ่านช่องทางต่างๆ เช่น การลงทะเบียนขอรับสิทธิสวัสดิการ การขอใช้บริการของภาครัฐ งานทะเบียน และการขอใบอนุญาต ณ ที่ทำการของหน่วยงานของรัฐ แม้ปัจจุบันในบางบริการ หน่วยงานผู้รับผิดชอบได้มีการพัฒนาและให้บริการในรูปแบบออนไลน์แล้ว แต่พบว่าประชาชนยังไม่สามารถทำธุรกรรมผ่านช่องทางดิจิทัลกลางของประเทศได้ทั้งหมดครบวงจร อีกทั้งบางงานบริการยังต้องยื่นส่งเอกสารหลายขั้นตอน และต้องติดต่อหลายหน่วยงานที่มีสถานที่ทำการห่างไกล ซึ่งอาจเกิดความไม่สะดวกและมีโอกาสเกิดความเหลื่อมล้ำในช่องทางการเข้าถึงบริการของรัฐ ผนวกกับสภาพการณ์ความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทางเทคโนโลยี ส่งผลให้ประชาชนมีความคาดหวังที่สูงขึ้นในการรับบริการจากภาครัฐที่สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น

 

 


          สพร. จึงมีการจัดทำแผนแม่บทพอร์ทัลกลางเพื่อประชาชน ระยะ 3 ปี (Citizen Portal Roadmap) เพื่อวางรากฐานของประเทศในการยกระดับการให้บริการประชาชน โดยการพัฒนาระบบกลางของประเทศที่รวบรวมงานบริการภาครัฐเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการติดต่อขอรับบริการผ่านช่องทางออนไลน์ โดยได้ทำการศึกษาวิเคราะห์ความต้องการและความคาดหวังของประชาชนต่อการรับบริการภาครัฐ (Citizen’s Needs Analysis) และแบบอย่างการพัฒนาบริการดิจิทัลจากประเทศผู้นำ (Leading Practice Analysis) เพื่อสังเคราะห์แนวทางการพัฒนาบริการดิจิทัลสำหรับประเทศไทย รวมถึงดำเนินการรวบรวมบริการที่เกี่ยวข้องกับประชาชน พร้อมสำรวจสถานภาพปัจจุบันของงานบริการ เพื่อนำมาจัดลำดับความสำคัญของงานบริการสำหรับประชาชน (Service Prioritization)นอกจากการศึกษาข้างต้นแล้ว สพร. ยังได้จัดประชุมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ทั้งด้านขีดความสามารถของระบบ บริการที่อยู่บนพอร์ทัล อุปสรรคและสิ่งที่ต้องการได้รับการสนับสนุน ซึ่งข้อมูลดังกล่าวนี้ ได้นำมาประกอบและจัดทำเป็น (ร่าง) แผนแม่บทพอร์ทัลกลางเพื่อประชาชน ระยะ 3 ปี (Citizen Portal Roadmap) ซึ่งจะเป็นกรอบแนวทางการพัฒนาที่สพร. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถนำไปขับเคลื่อนต่อได้จริงในทิศทางที่สอดคล้องกัน


       

 

การสำรวจความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
          ด้วยพระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 มาตรา 4 เพื่อให้การบริหารงานภาครัฐและการจัดทำบริการสาธารณะเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และตอบสนองต่อการให้บริการและการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการบริหารงาน และการจัดทำบริการสาธารณะในรูปแบบและช่องทางดิจิทัล โดยมีการบริหารจัดการและการบูรณาการข้อมูลภาครัฐ และการทำงานให้มีความสอดคล้อง เชื่อมโยงเข้าด้วยกันอย่างมั่นคงปลอดภัย มีธรรมาภิบาล โดยมุ่งหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและอำนวยความสะดวกในการให้บริการ และการเข้าถึงของประชาชน ตลอดจนการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐต่อสาธารณะ และสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน โดยบทบาทของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ สพร. ตามกฎหมายฉบับนี้ มีหน้าที่สนับสนุนการเชื่อมโยงบริการดิจิทัลของหน่วยงานของรัฐให้เกิดบริการสาธารณะแบบเบ็ดเสร็จ โดยได้จัดทำแผนแม่บทพอร์ทัลกลางเพื่อประชาชน ระยะ 3 ปี (Citizen Portal Roadmap) เพื่อวางรากฐานของประเทศในการยกระดับการให้บริการประชาชน ซึ่ง สพร. ได้จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็น (ร่าง) แผนแม่บทพอร์ทัลกลางเพื่อประชาชน ระยะ 3 ปี (Citizen Portal Roadmap) เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา เพื่อนำข้อเสนอแนะและปัญหาอุปสรรคของหน่วยงานนำมาปรับปรุงแผนแม่บทฯ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และความพร้อมของแต่ละหน่วยงาน เพื่อพัฒนาโครงการให้เกิดผลเป็นรูปธรรม

 

 

 

          ในการนี้ สพร. ได้ปรับปรุง (ร่าง) แผนแม่บทพอร์ทัลกลางเพื่อประชาชน ระยะ 3 ปี (Citizen Portal Roadmap) ตามข้อเสนอแนะของแต่ละหน่วยงานที่เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นเป็นที่เรียบร้อย สพร. ขอให้ท่านตรวจสอบความถูกต้องของบริการที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานของท่าน พร้อมทั้งสามารถส่งความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงแผนแม่บทฯ ให้ครบสมบูรณ์ ผ่านแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ 👉👉
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Ocq5V3P1D0OnrA7143K1AfT_FCll54JDtgR0sDyrRylUNExKVTBXVEQzR1dDTUxOVFpIMjAzMkpCQS4u

 

 

 

          และหากมิได้มีข้อทักท้วงประการใด ภายในวันที่ 14 มกราคม 2564 สพร. จะขอใช้ข้อมูลที่ปรากฎตาม (ร่าง) แผนแม่บทฯ นี้เพื่อประกาศเผยแพร่ต่อไป ทั้งนี้สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นายชฎิล  อินทระนก หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ 089 413 6928 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ chadin.intharanok@dga.or.th

 

 

 

 

 

 

iconheaddownload
ไฟล์แนบ
วันที่ : 11 มกราคม 2564 จำนวนการดาวน์โหลด : 52 ครั้ง
5 MB ดาวน์โหลด
วันที่ : 11 มกราคม 2564 จำนวนการดาวน์โหลด : 33 ครั้ง
863 KB ดาวน์โหลด
ict
  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)
  • โทรศัพท์ : (+66) 0 2612 6000 โทรสาร : (+66) 0 2612 6011-12 อีเมล : contact@dga.or.th
DGA CONTACT CENTER
EGA CONTACT CENTER