ขนาดอักษร |
TH EN

กิจกรรม

ที่มาโครงการ

7 มกราคม 2562 03:23:25
675
วันที่ : 7 มกราคม 2562 03:23:25 | 675 อ่าน

ประวัติโครงการยกเลิกสำเนา

 

เพื่อสร้างการรับรู้ความแตกต่างในการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคราชการ 4.0 ที่มุ่งเน้นประโยชน์การอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนเป็นสำคัญ ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 มีเจตนารมณ์เพื่อผลักดันให้กระบวนการ ขั้นตอน ระยะเวลา เกี่ยวกับการอนุญาต การทำธุรกรรมต่าง ๆ กับภาครัฐให้มีความสะดวกยิ่งขึ้น และต่อมา ปี พ.ศ. 2560 คำสั่ง คสช. ที่ 21/2560 แก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ข้อที่ 17 มีเจตนารมณ์ให้เชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานรัฐ เพื่อให้การทำธุรกรรมกับภาครัฐ ง่าย และรวดเร็วมากขึ้น สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) ร่วมกับ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) หรือ DGA เร่งดำเนินการ “โครงการพัฒนาระบบการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ (Citizen Feedback)” และ “การยกเลิกสำเนาเอกสารราชการ (No Copy)” เพื่อลดภาระประชาชนเมื่อต้องมีการติดต่อขอรับบริการจากหน่วยงานของรัฐ และมีการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็น ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการจากหน่วยงานของรัฐในเชิงลึก เพื่อนำข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์มาปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชนให้มีประสิทธิภาพ และมีความโปร่งใสมากยิ่งขึ้น
    

ต่อมา ตามที่ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ครั้ง 1/2561 ตามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 362/2560 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2561 โดยพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ประธานการประชุมฯ ได้มอบนโยบายแนวทางการเปลี่ยนผ่านสู่รัฐบาลดิจิทัล ให้ส่วนราชการเร่งรัดยกเลิกการเรียกสำเนาเอกสารจากประชาชน อาทิ สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมทั้งดำเนิน “โครงการปักหมุด” เพื่อจัดเก็บตำแหน่งที่อยู่หน่วยงานของรัฐกว่า 80,000 จุดทั่วประเทศให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัลด้วยวิธีการปักหมุดพิกัดสถานที่โดยมีหน่วยงานที่มีจุดบริการประชาชนทั่วประเทศร่วมกันปักหมุด ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้เป็นประธานในการเริ่มต้นปักหมุดจุดให้บริการประชาชน เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมา

 

ยกเลิกสำเนา01
    

 

จากการติดตามการขับเคลื่อนโครงการยกเลิกสำเนาเอกสารฯ มีภาพรวมระบบที่สนับสนุนการดำเนินงานโครงการดังนี้

 

 

ยกเลิกสำเนา02

 

 

ในการดำเนินการขับเคลื่อนโครงการยกเลิกสำเนาเอกสารมาระยะหนี่งแล้ว พบว่า มี 20 กระทรวง 144 กรม (ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม 2561) ที่ยกเลิกเรียกสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และทะเบียนบ้านแล้ว อาทิ กรมสรรพากร กรมการกงสุล กรมการขนส่งทางบก กรมการจัดหางาน  กรมบังคับคดี กรมที่ดิน กรมการปกครอง และ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

 

ทั้งนี้ มีอีกหลายหน่วยงานยังไม่สามารถดำเนินการยกเลิกสำเนาเอกสารได้ เนื่องจากมีข้อจำกัดหลายด้านที่จำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนให้เกิดการปรับเปลี่ยนกระบวนการในการให้บริการประชาชนต่อไป ซึ่งหลายฝ่ายที่เกี่ยวข้องกำลังเร่งดำเนินการขยายผลโครงการยกเลิกสำเนาเอกสารอย่างต่อเนื่อง

 

 

 

ict
  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)
  • โทรศัพท์ : (+66) 0 2612 6000 โทรสาร : (+66) 0 2612 6011-12 อีเมล : contact@dga.or.th
DGA CONTACT CENTER
EGA CONTACT CENTER