ขนาดอักษร |
TH EN

งานรับฟังแนวทางการขับเคลื่อน เรื่อง “ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ" และการนำเสนอผลงานโครงการอบรมเพื่อสร้างความตระหนักรู้และการอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ “การประยุกต์ใช้งานกรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภายในหน่วยงานภาครัฐ"

4 ธันวาคม 2562 04:59:40
9264
วันที่ : 4 ธันวาคม 2562 04:59:40 | 9264 อ่าน

งานรับฟังแนวทางการขับเคลื่อน เรื่อง “ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ”

และการนำเสนอผลงานโครงการอบรมเพื่อสร้างความตระหนักรู้และการอบรมเชิงปฏิบัติการ

ในหัวข้อ “การประยุกต์ใช้งานกรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภายในหน่วยงานภาครัฐ”

 


         

 

          ด้วยพระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่ม ๑๓๖ ตอนที่ ๖๗ ก ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ โดยกฎหมายนี้มีวัตถุประสงค์ในการขับเคลื่อนให้ระบบงานภาครัฐไปสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลที่มีระบบการทำงานและข้อมูลเชื่อมโยงกันระหว่างหน่วยงานของรัฐอย่างมั่นคงปลอดภัย มีธรรมาภิบาล มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว เปิดเผยและโปร่งใส สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ สพร. เป็นหน่วยงานในการสนับสนุนการดำเนินการขับเคลื่อนธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ได้จัดงานแนวทางการขับเคลื่อน เรื่อง “ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ” และการนำเสนอผลงานโครงการอบรมเพื่อสร้างความตระหนักรู้และการอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “การประยุกต์ใช้งานกรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภายในหน่วยงานภาครัฐ” ให้แก่ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐของหน่วยงานได้รับฟังและแสดงความคิดเห็น โดยสถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล (Thailand Digital Government Academy: TDGA) หรือ ทีดีจีเอ ซึ่งมีภารกิจในการพัฒนาบุคลากรหน่วยงานภาครัฐ ภายใต้การดำเนินงานของ สพร. ได้จัดโครงการอบรมเพื่อสร้างความตระหนักรู้และการอบรมเชิงปฏิบัติการขึ้น ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึงเดือนธันวาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๕ รุ่น

 

 

ict
  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)
  • โทรศัพท์ : (+66) 0 2612 6000 โทรสาร : (+66) 0 2612 6011-12 อีเมล : contact@dga.or.th
DGA CONTACT CENTER
EGA CONTACT CENTER