ขนาดอักษร |
TH EN

โครงการการพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับผู้บริหาร ประจำปีงบประมาณ 2562

10 สิงหาคม 2562 12:51:26
1546
วันที่ : 10 สิงหาคม 2562 12:51:26 | 1546 อ่าน

โครงการการพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับผู้บริหารของรัฐสภา

ประจำปีงบประมาณ 2562

ในวันที่ 2 และ 10 สิงหาคม 2562

 

           สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐ (Thailand Digital Government Academy: TDGA) ภายใต้การดำเนินงานของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) ซึ่งมีภารกิจในการดำเนินการฝึกอบรมเพื่อสนับสนุนการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลสำหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการเตรียมความพร้อมและการพัฒนาทักษะดิจิทัลให้กับบุคลากรหน่วยงานภาครัฐและส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐปรับเปลี่ยนสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล จึงได้มีการจัดโครงการการพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับผู้บริหาร ประจำปีงบประมาณ 2562 ขึ้น โดยได้ออกแบบหลักสูตรสำหรับบุคลากรระดับผู้บริหารของหน่วยงานในสังกัดรัฐสภา ให้ตระหนักถึงความสำคัญและเตรียมความพร้อมในการปรับเปลี่ยนองค์กรเป็นองค์กรดิจิทัล ด้วยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาช่วยในการบริหารจัดการกระบวนการปฏิบัติงาน การวิเคราะห์ การสร้างเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนหน่วยงานภาครัฐบนพื้นฐานของความมั่นคงปลอดภัย และขับเคลื่อนให้หน่วยงานให้สามารถดำเนินการตามนโยบายและเป้าหมายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ เข้าถึงประชาชนอย่างรวดเร็ว เข้าถึงประชาชนอย่างรวดเร็ว

         วัตถุประสงค์

  • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถกำหนดนโยบายและทิศทางเพื่อการพัฒนาสู่องค์กรดิจิทัล
  • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถกระตุ้น และผลักดันให้ข้าราชการปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินงานหรือการให้ บริการให้มีความทันสมัย
  • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถสื่อสารนโยบายและทิศทางองค์กรเพื่อเป็นแนวทางการทบทวนและพัฒนาการดำเนินงานของหน่วยงานสู่องค์กรดิจิทัล
     

คุณสมบัติผู้เข้าร่วม

    ผู้บริหารระดับผู้อำนวยการขึ้นไป ของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา จำนวน 50 ท่าน

 

หมายเหตุ

    ขอสงวนสิทธิ์แก่บุคลากรระดับผู้อำนวยการขึ้นไปของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เท่านั้น

 

 

 

iconheaddownload
ไฟล์แนบ
วันที่ : 10 สิงหาคม 2562 จำนวนการดาวน์โหลด : 156 ครั้ง
4 MB ดาวน์โหลด
วันที่ : 8 สิงหาคม 2562 จำนวนการดาวน์โหลด : 143 ครั้ง
152 KB ดาวน์โหลด
วันที่ : 8 สิงหาคม 2562 จำนวนการดาวน์โหลด : 191 ครั้ง
1 MB ดาวน์โหลด
วันที่ : 6 สิงหาคม 2562 จำนวนการดาวน์โหลด : 161 ครั้ง
9 MB ดาวน์โหลด
วันที่ : 6 สิงหาคม 2562 จำนวนการดาวน์โหลด : 128 ครั้ง
3 MB ดาวน์โหลด
วันที่ : 6 สิงหาคม 2562 จำนวนการดาวน์โหลด : 142 ครั้ง
643 KB ดาวน์โหลด
ict
  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)
  • โทรศัพท์ : (+66) 0 2612 6000 โทรสาร : (+66) 0 2612 6011-12 อีเมล : contact@dga.or.th
DGA CONTACT CENTER
EGA CONTACT CENTER