ขนาดอักษร |
TH EN

หน้าแรก

Cloud computing for e-Government Exchange Program รุ่นที่ 4

5 มิถุนายน 2558 02:51:02
4508
วันที่ : 5 มิถุนายน 2558 02:51:02 | 4508 อ่าน

โครงการอบรมหลักสูตร

Cloud computing for e-Government Exchange Program รุ่นที่ ๔

 

หลักการและเหตุผล

การบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศถือเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อน องค์กร เพื่อให้การดำเนินงานในส่วนต่างๆ บรรลุเป้าหมาย และเกิดประสิทธิภาพ ดังนั้น ผู้บริหารงานในส่วนของเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงเป็นผู้ที่มีความสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะเป็นผู้กำหนดทิศทางการทำงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กรหรือหน่วย งาน อีกทั้งผู้บริหารงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศต้องสามารถเป็นผู้นำทางวิชาการ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ วิสัยทัศน์กว้างไกล รอบรู้ และส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมที่ทันสมัย เพื่อจะนำมาสู่การบริหารจัดการหน่วยงานหรือองค์กรให้มีประสิทธิภาพ 

 

วัตถุประสงค์

เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูล องค์ความรู้ ประสบการณ์ และการบริหารจัดการด้านการใช้คลาวด์ระหว่างผู้เข้ารับการอบรมกับผู้เข้ารับ การอบรม ผู้เข้ารับการอบรมกับวิทยากร ผู้เข้ารับการอบรมกับหน่วยงานภาคเอกชน และ ผู้เข้ารับการอบรมกับหน่วยงานต่างประเทศ

 

กลุ่มเป้าหมาย

รองผู้บริหารระดับสูง ผู้อำนวยการ ด้านการวางแผนหรือนโยบาย ด้านงบประมาณและด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ รองผู้อำนวยการ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย

 

รูปแบบการดำเนินโครงการ

  • อบรมในประเทศ (บรรยายโดยท่านวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและเชี่ยวชาญ)
  • ศึกษาดูงานในประเทศ (ศึกษาการบริหารงานด้านคลาวด์จากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน)
  • ศึกษาดูงานต่างประเทศ (ศึกษาการบริหารงานด้านคลาวด์จากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน)
  • เสวนาแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ระหว่างวิทยากรและผู้อบรม 

 

โดยตลอดระยะเวลาของการเข้ารับการอบรมจะมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและผู้ เชี่ยวชาญ เป็นที่ปรึกษาทั้งในการอบรม การศึกษาดูงานตลอดจนการวิเคราะห์แนวทางการดำเนินงานด้านคลาวด์เพื่อนำเสนอ เมื่อจบหลักสูตรและนำไปประยุกต์ใช้ในหน่วยงานของท่าน

 

ระยะเวลาในการจัดหลักสูตร

ระหว่างวันที่ วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ – วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ (อบรมสัปดาห์ละ ๑ วัน)

       การอบรมและศึกษาดูงานในประเทศ จำนวน ๙ วัน

       การศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น จำนวน ๗ วัน

 

สถานที่จัดอบรม

  • ในประเทศ: โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส
  • ต่างประเทศ: ประเทศญี่ปุ่น

 

การรับสมัคร

  • รับจำนวนจำกัดเพียง ๒๐ ท่าน

 

ลงทะเบียน : กรอกแบบฟอร์มลงทะเบียน
รายชื่อ : ดูรายชื่อผู้ลงทะเบียน

iconheaddownload
ไฟล์แนบ
วันที่ : 25 มีนาคม 2558 จำนวนการดาวน์โหลด : 639 ครั้ง
300 KB ดาวน์โหลด
วันที่ : 25 มีนาคม 2558 จำนวนการดาวน์โหลด : 639 ครั้ง
50 KB ดาวน์โหลด
ict
  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)
  • โทรศัพท์ : (+66) 0 2612 6000 โทรสาร : (+66) 0 2612 6011-12 อีเมล : contact@dga.or.th
DGA CONTACT CENTER
EGA CONTACT CENTER