ขนาดอักษร |
TH EN

ข้อมูลเผยแพร่

DGA เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการกับ สำนักงานปลัดกระทรวง อว. เรื่อง ข้อมูลที่จำเป็นเพื่อสนับสนุนการกำหนดมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา

1 กุมภาพันธ์ 2564 04:07:54
181
วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2564 04:07:54 | 181 อ่าน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ดร. สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ได้รับเชิญจาก สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ข้อมูลที่จำเป็นเพื่อสนับสนุนการกำหนดมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา พร้อมด้วย นายณัฐวัชร์ วรนพกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล และ ดร. มนต์ศักดิ์ โซ่เจริญธรรม ผู้อำนวยการฝ่ายเดตาโซลูชันส์ภาครัฐ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) โดยร่วมอภิปรายในหัวข้อ ‘แนวทางการจัดทำข้อมูลมาตรฐานอุดมศึกษาและการเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยที่เกี่ยวข้อง’ ให้แก่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สป.อว. ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ณ สำนักงานปลัดกระทรวง อว.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เพื่อให้บุคลากรใน สป.อว. มีความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำข้อมูลมาตรฐานการอุดมศึกษา ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางในการจัดทำข้อมูลด้านมาตรฐานการอุดมศึกษา สามารถกำหนดแนวทางการดำเนินการต่าง ๆ ได้อย่างชัดเจนและได้ข้อมูลเป็นประโยชน์ รวมทั้งเข้าใจแนวทางในการเชื่อมโยงข้อมูลจากสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่กำหนด เกิดการบูรณาการและลดความซ้ำซ้อนในการดำเนินการต่าง ๆ ต่อไป

 

 

 

ict
  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)
  • โทรศัพท์ : (+66) 0 2612 6000 โทรสาร : (+66) 0 2612 6011-12 อีเมล : contact@dga.or.th
DGA CONTACT CENTER
EGA CONTACT CENTER