ขนาดอักษร |
TH EN

ข้อมูลเผยแพร่

TDGA เร่งอบรม DGF รุ่นที่ 2 เสริมทักษะดิจิทัลบุคลากรภาครัฐบริหารจัดการข้อมูลให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

4 กันยายน 2562 04:37:14
412
วันที่ : 4 กันยายน 2562 04:37:14 | 412 อ่าน

 

 

สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐ (Thailand Digital Government Academy: TDGA) ภายใต้การดำเนินงานของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) สพร. หรือ DGA จัดโครงการอบรมเพื่อสร้างความตระหนักรู้ด้านทักษะดิจิทัล ในหัวข้อ “การประยุกต์ใช้งานกรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภายในหน่วยงานภาครัฐ (Data Governance Framework : DGF)” รุ่นที่ 2 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจกรอบธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Governance Framework) จำนวน 4 วันครึ่ง ณ โรงแรมเบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ โฮเต็ล 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายวิบูลย์ ภัทรพิบูล รองผู้อำนวยการ DGA ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการ DGF รุ่นที่ 2 กล่าวถึง ความสำคัญของหลักสูตรนี้ว่า เพื่อให้บุคลากรหน่วยงานภาครัฐสามารถวิเคราะห์ออกแบบและตัดสินใจบนพื้นฐานของข้อมูลจริง ลดการพึ่งความรู้สึกหรือข้อมูลปรุงแต่ง สามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลงขั้นตอนการปฏิบัติงานและสร้างความเชื่อมโยงในการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐกันเอง (Connected and Open Government) และสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรอบธรรมาภิบาลข้อมูล หรือ Data Governance จึงเป็นกลไกที่มาช่วยกำหนดทิศทาง ควบคุม และทวนสอบการบริหารจัดการข้อมูลอย่างเป็นระบบ บนพื้นฐานความมั่นคงปลอดภัยและความมีคุณภาพของข้อมูล เพื่อให้การได้มาและการนำไปใช้ข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน รักษาความเป็นส่วนบุคคล และสามารถเชื่อมโยงกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ มั่นคง และปลอดภัย คาดว่าเมื่อจบการอบรมทุกท่านจะสามารถนำกรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐไปใช้ในการดำเนินงาน ตลอดจนมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ รวมถึงถ่ายทอดแก่บุคลากรอื่น เพื่อให้เกิดการรับรู้และดำเนินการในด้านการกำกับดูแลข้อมูลตามแนวทางกรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภายในหน่วยงาน  

 

 

 

 

 

 

 

 

สำหรับ หลักสูตร DGF รุ่นที่ 2 นี้ TDGA ได้รับเกียรติจาก นายภุชงค์ อุทโยภาศ ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารผู้ช่วยศาสตราจารย์และรองอธิการฝ่ายสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บรรยายหัวข้อในช่วงเช้าเรื่อง “กรอบการกำกับดูแลข้อมูลเบื้องต้นและประโยชน์ที่จะได้รับ (Data Governance Framework Introduction)” และช่วงบ่ายอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การประยุกต์ใช้งานกรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภายในหน่วยงานภาครัฐ” โดย นางสาวอัญชลี โพธิ์อ่อน และคณะผู้ช่วยวิทยากร หัวหน้าทีมมาตรฐานดิจิทัล DGA 

 

 

 

ict
  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)
  • โทรศัพท์ : (+66) 0 2612 6000 โทรสาร : (+66) 0 2612 6011-12 อีเมล : contact@dga.or.th
DGA CONTACT CENTER
EGA CONTACT CENTER