ขนาดอักษร |
TH EN

ข้อมูลเผยแพร่

รัฐเดินหน้าปั้นผู้นำด้านดิจิทัลภาครัฐ ดันหลักสูตร “รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริหารระดับสูง

23 มีนาคม 2561 06:11:21
1177
วันที่ : 23 มีนาคม 2561 06:11:21 | 1177 อ่าน

 

e-GCEO5

 

 

สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐ (Thailand Digital Government Academy) หรือ TDGA เร่งเดินตาม Road Map แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. 2560-2564 โดย สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ภายใต้ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มีการจัดอบรมอย่างต่อเนื่องเพื่อยกระดับขีดความรู้ ความสามารถด้านดิจิทัลของบุคลากรภาครัฐทุกระดับอย่างเป็นระบบ ตามมาตรฐานสากล ให้สามารถสร้างสรรค์และใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างชาญฉลาดหลากหลายรูปแบบ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากสถาบันการศึกษาชั้นนำทั้งรัฐและเอกชน รวมถึงองค์กรระหว่างประเทศ 
 
ล่าสุดได้จัดอบรมหลักสูตรรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริหารระดับสูง (รอส.) รุ่นที่ 5 (e-Government for Chief Executive Officer Program: e-GCEO) ให้กับหัวหน้าส่วนราชการหรือผู้บริหารประเภทบริหารระดับสูง ได้แก่ ปลัดกระทรวง รองปลัดกระทรวง ผู้ตรวจราชการ อธิบดี ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ว่าราชการจังหวัด หรือเทียบเท่า เพื่อยกระดับ Digital Skill Set เตรียมความพร้อมกำลังคนเพื่อเปลี่ยนผ่านสู่รัฐบาลดิจิทัลเต็มตัว
 
ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า การผลักดันข้าราชการและบุคลากรภาครัฐให้มีความสามารถในการสร้างสรรค์ และใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างชาญฉลาด มีความพร้อมทั้งความรู้ และความสามารถที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง แนวทางที่รัฐบาลได้ดำเนินการคือ เน้นสร้างระดับ CIO (Chief Information Officer) หรือ ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้ผู้บริหารภาครัฐแต่ละหน่วยงานสามารถกำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์องค์กรเพื่อการปรับเปลี่ยนสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลต่อไป 
 
 
ดังนั้นผู้บริหารภาครัฐจะต้องเข้าใจเทคโนโลยีเพื่อสร้างสรรค์บริการใหม่ๆ ที่มีความทันสมัยและตรงต่อความต้องการของประชาชน รวมถึงวางแผนแนวทางการพัฒนาบุคลากรในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพสามารถทำงานสอดคล้องกับวัฒนธรรมการทำงานยุคใหม่ให้ได้อย่างรวดเร็ว
 
รัฐบาลจะเข้ามาเพิ่มอัตราเร่งสร้างให้ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐเข้ารับการอบรมจาก TDGA ในทุกระดับการพัฒนาทักษะความรู้ เพื่อเพิ่มจำนวนกำลังคนที่มีความพร้อมก้าวข้ามผ่านยุคแอนะล็อก เปลี่ยนผ่านสู่รัฐบาลดิจิทัลได้อย่างเต็มตัว 
 
ด้าน ดร.ศักดิ์ เสกขุนทด ผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ เปิดเผยว่า TDGA ได้จัดอบรม “หลักสูตรรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริหารระดับสูง” มาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 รวมแล้วมีผู้บริหารภาครัฐผ่านการอบรมฯ กว่า 100 คน ซึ่ง TDGA ได้ออกแบบหลักสูตรฯ ให้มีความเหมาะสม และมีความหลากหลายครอบคลุมเนื้อหาเทคโนโลยีดิจิทัลในทุกๆ ด้านของการพัฒนาทักษะดิจิทัลภาครัฐ ทั้งการจัดอบรมและการสอนแบบออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-learning เพื่อให้สามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา 
 
 
 
# # #
ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/pg/EGAThailand/photos/?tab=album&album_id=1622508974485404
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่: สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐ หรือ TDGA (ทีดีจีเอ)
ทักษิณา วงศ์ใหญ่ ส่วนสถาบันฝึกอบรมรัฐบาลดิจิทัล 
โทร. 02 612 6000 ต่อ 3602-3606 อีเมล: bda_division@ega.or.th 
ict
  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)
  • โทรศัพท์ : (+66) 0 2612 6000 โทรสาร : (+66) 0 2612 6011-12 อีเมล : contact@dga.or.th
DGA CONTACT CENTER
EGA CONTACT CENTER